2 zile până la ziua Sfinților Apostoli! Spune rugăciunea aceasta timp de 2 zile pentru reușită, spor și pentru ca acești 2 păstori ai vremurilor din urmă să te ferească de pagube și să-ți împlinească toate dorințele tale bune! O sa vezi minuni!

Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Joia, credincioșii ortodocși cinstesc în mod deosebit pe slăviții Apostoli și pe Sfântul Ierarh Nicolae, care reprezintă ierarhia bisericească de succesiune apostolică. De aceea, în această zi se citesc alternativ: Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae.

 

***

Se pomenesc pe 29 Iunie

Troparul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, glasul al 4-lea:

Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul 1

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucuraţi-vă, Petre şi Pavele, apostolilor!

Icosul 1

Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul şi trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preaales te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea, cântăm ţie:

Bucură-te, al cetei ucenicilor începătorule;

Bucură-te, al Tainelor lui Hristos tăinuitorule;

Bucură-te, mai mare decât toţi cuvântătorii de Dumnezeu;

Bucură-te, întâiule între iconomii duhului;

Bucură-te, că pe Hristos ţie Tatăl L-a descoperit;

Bucură-te, că pe Acesta adevărat Dumnezeu L-ai propovăduit;

Bucură-te, piatră preanesfărâmată a Bisericii;

Bucură-te, temelie preaîntemeiată a mărturisirii;

Bucură-te, începătura cea puternică a credinţei;

Bucură-te, luminătorul cereştii cunoştinţe;

Bucură-te, cel prin care Hristos S-a slăvit;

Bucură-te, cel prin care Satana s-a ruşinat;

Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 2-lea

Vederea ta cea înţelegătoare curăţind-o, ai intrat în sânurile părinteşti, o, minune, şi într-însele ai văzut, fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu, împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, propovăduindu-L pe Dânsul şi cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Luminat fiind de fulgerări neapropiate înţelegerii, când ţi s-a arătat din cer lumină, care biruia lumina soarelui, atras ai fost, Pavele, spre credinţă îndumnezeită, şi vas alegerii te-ai făcut. Pentru aceea cântăm ţie:

Bucură-te, privitorule al luminii celei nemărginite;

Bucură-te, tăinuitorule al Tainelor lui Hristos;

Bucură-te, binecuvântătorule al Bisericii;

Bucură-te, preaînţelepte propovăduitor al lumii;

Bucură-te, că întru tine vieţuieşte Hristos, Care pentru lume S-a răstignit;

Bucură-te, că până la al treilea cer te-ai suit;

Bucură-te, că la înălţimea raiului ai fost răpit;

Bucură-te, mare învăţător al neamurilor;

Bucură-te, al credincioşilor prin duhul născător;

Bucură-te, cel prin care lumea s-a luminat;

Bucură-te, cel prin care întunericul s-a alungat;

Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 3-lea

Trecând toată firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos Cel iubit al tău şi te-ai arătat împreună cu Dânsul un duh, numai lui Hristos vieţuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină şi dragoste şi cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Intrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ţi-ai muiat buzele tale, Petre, şi umplându-te întâi de Dumnezeu, ne-ai împărtăşit pe noi de dumnezeiescul dar, cu învăţăturile tale cele de Dumnezeu scrise. Pentru aceea, zicem ţie acestea:

Bucură-te, îndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule;

Bucură-te, născutule al luminii celei neînserate;

Bucură-te, pescarule, al pescarilor mai întâiule;

Bucură-te, cerule, decât cerurile mai înaltule;

Bucură-te, că te-ai arătat al dumnezeieştii firi părtaş;

Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu;

Bucură-te, sfătuitorule de trebuinţă al Bisericii;

Bucură-te, bătrân folositorule al turmei lui Hristos;

Bucură-te, îndulcire preadesfătată a minţilor;

Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;

Bucură-te, prin care credinţa s-a mărit;

Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit;

Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 4-lea

Învăţături despre viaţa veşnică a rostit Petru către Piatra Vieţii, zicând: „La cine, afară de Tine, vom merge şi să fim vii?”. Arătând astfel dragostea cea către Stăpânul, a zis către El cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ai fost răpit la înălţimile cele veşnice şi ai trăit, Pavele, în afară de cele simţite şi gândite, nu cu gândul, ci întru Duhul care era unit cu trupul sau era fără de trup, Dumnezeu ştie. Pentru aceea, zicem ţie acestea:

Bucură-te, îndrăgirea lui Hristos cea neoprită;

Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;

Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii;

Bucură-te, cămara tăcerii celei înţelegătoare;

Bucură-te, că, pentru Hristos, pe toate gunoaie le-ai socotit;

Bucură-te, că toate le-ai lucrat ca pe cei mulţi să-i mântuieşti;

Bucură-te, al înţelepciunii lui Dumnezeu vas mult încăpător;

Bucură-te, apostole al darului celui din lege arătător;

Bucură-te, al lui Hristos deasă îndeletnicire;

Bucură-te, a lui Iisus dulce gândire;

Bucură-te, mireasmă de viaţă pentru unii;

Bucură-te, miros ucigător pentru alţii;

Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 5-lea

Luminile cinstitelor tale trimiteri în toate zilele îndumnezeiesc pe oameni, o, Pavele, prin care cei înţelegători cu adevărat ajung la îndumnezeire şi oglindesc slava lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Nu ai purtat la brâu aur sau argint al tău, pe pământ, o, Simone Petre, ci având înfricoşător numele lui Iisus, ai împărtăşit zestre fericită şi printr-Însul minunile lucrai celor ce zic acestea:

Bucură-te, străină hrană a sufletului;

Bucură-te, preadulce băutură a trupului;

Bucură-te, dumnezeiască alifie a celor orbiţi;

Bucură-te, neauzită doctorie a celor bolnavi;

Bucură-te, că pe Tavita, ceea ce murise, vie ai ridicat-o;

Bucură-te, că pe Safira dintr-odată moartă ai arătat-o;

Bucură-te, cel ce pe Anania dintr-odată mort l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănog l-ai îndreptat;

Bucură-te, izvor care revarsă sănătate;

Bucură-te, fântână izvorâtoare de vindecări;

Bucură-te, cel ce ai gonit cu umbra bolile;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât;

Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 6-lea

Tras ai fost, Petre, de frumuseţea dumnezeirii lui Hristos, care a strălucit pe munte. Pentru aceea, văzând-o împodobită ca pe o cămară de nuntă cu strălucirile luminii celei nemărginite, „bine este a petrece aici”, înspăimântat ai zis cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor preaînalte ale iconomiei lui Hristos, o, Pavele, scoţându-le din cele neapuse, le tâlcuieşti mai presus de tine, ridicând pe cei credincioşi cu minune a zice ţie:

Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată;

Bucură-te, frumuseţea cea încuviinţată a Scripturii celei noi;

Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;

Bucură-te, noianul înţelegerilor celor înţelepţite de Dumnezeu;

Bucură-te, înaltule tâlcuitor al Dumnezeieştii Întrupări;

Bucură-te, carte închipuită de Dumnezeu, minţii la vedere înspăimântătoare;

Bucură-te, cămară dumnezeiască a cereştilor comori;

Bucură-te, materia cea trebuincioasă a învăţătorilor;

Bucură-te, cel ce ai luat spre propovăduire neamurile;

Bucură-te, cel ce săvârşeşti minuni dese;

Bucură-te, cel ce numele lui Hristos ai purtat;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat mare meşter al cortului nou;

Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 7-lea

Minune mare s-a văzut la sfârşitul vieţii tale celei dumnezeieşti, o, fericite Pavele: căci, tăiat fiind capul tău, de trei ori la înălţime de la pământ a săltat cu săltările, ca şi cu nişte cântări, lăudând Treimea aşa: Aliluia!

Icosul al 7-lea

error: Content is protected !!