2 zile până la ziua Sfinților Apostoli! Spune rugăciunea aceasta timp de 2 zile pentru reușită, spor și pentru ca acești 2 păstori ai vremurilor din urmă să te ferească de pagube și să-ți împlinească toate dorințele tale bune! O sa vezi minuni!

Popor nou ai făcut, prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia naşterii de Dumnezeu înnoindu-i pe ei, Petre, şi locaşuri darului arătându-i, aşa zicând:

Bucură-te, surpătorule al umbrei legii;

Bucură-te, stâlp întăritor al adevărului;

Bucură-te, cel ce pe Israel din slavă l-ai schimbat;

Bucură-te, cel ce întru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat;

Bucură-te, că în Tabor lumina Dumnezeirii ai văzut;

Bucură-te, că alt soare cu totul luminos te-ai făcut;

Bucură-te, cel ce ai intrat înăuntrul luminii norului;

Bucură-te, că ai fost martor al glasului părintesc;

Bucură-te, cel ce legea duhului ai luat;

Bucură-te, cel ce ai fost numit „fericit” de Hristos;

Bucură-te, cel ce în cuvinte te-ai îmbogăţit de stăpânire;

Bucură-te, cel ce pe credincioşi în răbdare i-ai mântuit;

Bucură-te, Petre, apostole!

 

Condacul al 8-lea

Singur pe munte, îndoită patimă ai pătimit, după simţire şi gândire, Petre, căci biruite fiind de asupreala luminii cele fireşti ale tale, singur Dumnezeu Se vedea prin suflet şi prin trup, Căruia şi căzând, îndumnezeit ai cântat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cer înţelegător te-ai arătat, tuturor istorisind, Pavele, slava lui Dumnezeu, şi vestirea ta a ieşit în tot pământul, propovăduind Treimea cea nezidită şi pe Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce glăsuiesc aşa:

Bucură-te, cel ce cu adâncurile duhului te îmbogăţeşti;

Bucură-te, cel ce cu cunoştinţa cea bine dobândită te mândreşti;

Bucură-te, casa cea preacinstită a Treimii;

Bucură-te, Biserica firilor doimii;

Bucură-te, necuprinsa lăţime a dragostei celei îndoite;

Bucură-te, lungime a Dumnezeieştii rânduieli celei mai înainte de veci;

Bucură-te, neapropiată înălţime a teologiei;

Bucură-te, nevăzută adâncime a iconomiei;

Bucură-te, văzătorule al sfaturilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, minte ascuţită a descoperirilor;

Bucură-te, focul atotvederii de Dumnezeu;

Bucură-te, fântână adâncă a înţelepciunii de Dumnezeu;

Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 9-lea

Cu dor pipăind tainele cele nemăsurate ale adâncului celui preaînalt, o, Pavele, ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înţelegătoare, spaimă şi uimire, odihnă şi bucurie, împreună a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe oratorii cei înţelepţi şi zadarnici în cuvinte, ca pe nişte neînţelepţi i-a arătat Petru cel simplu, luând grai al înţelepţirii de Dumnezeu şi limbă de foc a Dumnezeiescului Duh, şi ridicând pe cei ce cred, au cântat lui din inimă:

Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită;

Bucură-te, limbă cu foc îngrădită;

Bucură-te, doborârea înţelepciunii celor înţelepţi;

Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuţi;

Bucură-te, Petre, porumbiţa cea albă a bucuriei;

Bucură-te, de Dumnezeu închipuită tăbliţa tuturor fericiţilor;

Bucură-te, primitorule al cheilor Împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, vistierul Tainelor lui Hristos;

Bucură-te, cugetarea cea veche a credincioşilor;

Bucură-te, podoaba darului cea preamărită;

Bucură-te, sărătură a focului ceresc;

Bucură-te, învăţătură a Luminii celei neasemănate;

Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 10-lea

Semn al dragostei Sale arătând Hristos paşterea oilor, „dacă Mă iubeşti, Petre”, ţi-a zis ţie, „paşte cu osârdie oile Mele!”. Pe care le-ai şi păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca dragoste şi cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

„Ce-mi este mie bogăţia şi slava şi desfătarea, care se strică?” Biserica lui Hristos vorbeşte: „A mea bogăţie şi slavă şi desfătare este Pavel”, dulce zicând şi preaînalt istorisind, pe care şi sărutându-l zicem unele ca acestea:

Bucură-te, trâmbiţa adevărului;

Bucură-te, chitara teologiei;

Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce viersuitoare;

Bucură-te, rânduneaua lui Hristos, cea mult glăsuitoare;

Bucură-te, vioară care ai viersuit Evanghelia lui Luca;

Bucură-te, organ insuflat de suflările Mângâietorului;

Bucură-te, limbă de foc suflătoare, care faci să răsune cele dumnezeieşti;

Bucură-te, canon, alăută şi muză a duhului;

Bucură-te, îndulcire încuviinţată a urechilor noastre;

Bucură-te, odihnă a tâmplelor noastre;

Bucură-te, cel prin care de idoli ne-am eliberat;

Bucură-te, cel prin care lui Hristos ne-am logodit;

Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 11-lea

Covârşind doimea materiei cea care este cu nerânduială, ai cunoscut doimea firii lui Hristos. Şi curăţându-ţi cele trei părţi ale sufletului, singur văzător nematerialnic al Treimii te-ai văzut, fără materie unindu-te, şi Acesteia din inimă cântând, Pavele: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lumina cea dintâi, care din Fecioară a strălucit, lumina a doua, pe tine, Petre, te-a arătat lumii, cu fulgerele cele prealuminoase ale cunoştinţei de Dumnezeu luminând şi ridicând pe toţi cu laude mulţumitoare a cânta ţie:

Bucură-te, lumina celor întunecaţi;

Bucură-te, calea celor rătăciţi;

Bucură-te, al minunilor lui Hristos mai întâiule propovăduitor;

Bucură-te, al patimilor Lui preaalesule mărturisitor;

Bucură-te, că tu singur lămureşti a iadului golire;

Bucură-te, că tu întâi ai vestit popoarelor Învierea;

Bucură-te, cel ce ai cuvântat revărsarea Mângâietorului asupra popoarelor;

Bucură-te, cel ce ai învăţat Evanghelia pe Marcu;

Bucură-te, primul luminător al neamurilor;

Bucură-te, calul lui Hristos cel preaales alergător;

Bucură-te, disc luminos al soarelui;

Bucură-te, urmare a neurmăritului Dumnezeu;

Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 12-lea

Te bucuri în chip de negrăit întru cele înalte, o, Petre, cu Hristos iubitul învăţător ca un Dumnezeu, fără mijlocire cu Dumnezeu Cel din fire unit, care cu punerea acum stai, şi de slava cea dumnezeiască te umpli cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cânţi lui Dumnezeu-Treimii, cu preadulce viersuire, cântarea cea întreit sfântă, Pavele, şi cu duhul, cu cuvântul şi cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt şi pe duh, prin închipuire pe cel dintâi chip, Dumnezeu spre Dumnezeu. Pentru aceea auzi:

Bucură-te, icoană a frumuseţii celei întâi închipuite;

Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, a lumii celei gândite încă o dată descoperire;

Bucură-te, arătare a celor gândite;

Bucură-te, gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui Gură de Aur;

Bucură-te, preaîndumnezeită zare a minţii lui Dionisie;

Bucură-te, privitorule al vederilor celor nevăzute;

Bucură-te, auzitorule al graiurilor celor neauzite;

Bucură-te, cel plin de roadele duhului;

Bucură-te, îndestulatule de darurile lui;

Bucură-te, cel prin care Treimea a fost propovăduită;

Bucură-te, prin care Unimea a fost preaslăvită;

Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 13-lea

O, preadulce Petre şi preaiubite Pavele, părinţii cucerniciei noastre, primiţi această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci, şi slavei celei veşnice învredniciţi pe cei ce glăsuiesc: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăşi se zic Icosul 1: Fără de început fiind…, Condacul 1: Pe cei ce împreună cu oamenii…,

Icosul 1

Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul şi trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preaales te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea, cântăm ţie:

Bucură-te, al cetei ucenicilor începătorule;

Bucură-te, al Tainelor lui Hristos tăinuitorule;

Bucură-te, mai mare decât toţi cuvântătorii de Dumnezeu;

Bucură-te, întâiule între iconomii duhului;

Bucură-te, că pe Hristos ţie Tatăl L-a descoperit;

Bucură-te, că pe Acesta adevărat Dumnezeu L-ai propovăduit;

Bucură-te, piatră preanesfărâmată a Bisericii;

Bucură-te, temelie preaîntemeiată a mărturisirii;

Bucură-te, începătura cea puternică a credinţei;

Bucură-te, luminătorul cereştii cunoştinţe;

Bucură-te, cel prin care Hristos S-a slăvit;

Bucură-te, cel prin care Satana s-a ruşinat;

Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul 1

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucuraţi-vă, Petre şi Pavele, apostolilor!

şi se face otpustul.

error: Content is protected !!