29 mai! Rugăciunea extrem de puternică a zilei de azi! La mulţi ani celor care poartă frumosul nume al acestei Sfinte, mare făcătoare de minuni!

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Teodosia, fecioara

29 Mai

Troparul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara, glasul al 4-lea:

La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu o a biruit.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce de bună voie S-a suit pe Cruce şi S-a făcut ţie Teodosia cale de pătimire, căci surpând pe tiranul, l-a făcut să se batjocorească de mucenici, ca o vrabie.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu bună tărie ai surpat la pământ pe înşelătorul, preacinstită Teodosia şi ca o purtătoare de biruinţă, ai primit cununa biruinţei, muceniţă prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce odinioară avea semeţie mare, acum s-a surpat, lovindu-se de răbdarea ta, sfântă muceniţă, căci luând asupra ta puterea Crucii, ai ruşinat pe cel ce fără de măsură se trufea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu vicleşug înşelându-mă şarpele, m-a luat rob, punând întru mine poftă a mă face dumnezeu; iar prin tine, Preacurată, chemându-mă din nou, chiar cu adevărat m-am îndumnezeit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica…

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pofta cea dumnezeiască pe tine Teodosia te-a arătat mireasă lui Hristos, căci ai iubit Crucea Lui, muceniţă credincioasă.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Părăsind purtarea de grijă a trupului cea făcătoare de stricăciune, cinstită Teodosia, vieţuieşti întru Duh făcător de viaţă, prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecă-mi cugetul cu cinstit darul tău cel de Dumnezeu dăruit şi sufletul meu care este slăbănogit de patimi tămăduieşte-l.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ridicat-ai, o, stăpână preacurată, chipul meu cel căzut, născând pe începătorul sculării noastre a tuturor.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Mândrindu-se tiranul cel viclean, socotea ca să înspăimânteze cu muncile bună întărirea răbdării tale, iar tu prealăudată strigai: Slavă lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cunoştinţă de mai înainte te-ai îmbogăţit de dumnezeiasca numire cea de Dumnezeu dată, muceniţă purtătoare de chinuri, căci te-ai făcut dare lui Dumnezeu, veselindu-ne pe noi care cu credinţă şi cu dragoste te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind înfrumuseţată şi îmbrăcată cu podoabă mucenicească, înroşită cu sângele tău, cugetătoare de Dumnezeu Teodosia, strigai Mirelui tău: Cu dragoste voi alerga după Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, cu cuviinţă dumnezeiască ai născut pe Cuvântul Întrupat şi ai rămas Fecioară; drept aceea cu glasuri netăcute şi cu credinţă neîndoită, strigăm ţie: Stăpână, bucură-te.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea, în lume ai venit, lumina cea sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cuget dumnezeiesc iubind fecioarele pe Hristos, au mers după Dânsul, slăvindu-L cu cântări.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Schimbând viaţa cea vremelnică, pe viaţa cea veşnică, prin puţin sânge, a moştenit muceniţa împărăţia cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Moaştele mucenicilor ca nişte izvoare curg tămăduiri celor bolnavi şi prin credinţă vindecă bolile sufletelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască taina ta, Preacurată? Căci pe Ziditorul, pe Care nu-L încap toate, L-ai încăput în pântecele tău.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie…

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pentru Tine Hristoase cu sârguinţă a primit moarte muceniţa Teodosia, înspăimântându-se de îngrozirile tiranilor, urmând patimii Tale celei de bună voie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-se femeile cu Crucea Ta, fiind rănite de dorire şi de dragostea Ta cea dumnezeiască, prea lesne au călcat capetele balaurilor, precum ai zis, Mântuitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

error: Content is protected !!