Citită de 3 ori, Rugăciunea la Sfântul Toma vă scapă de toate necazurile!

Rugăciunea la Sfântul Toma – Credincioșii care au probleme, trebuie să citească rugăciunea Sfântului Toma, care le poate aduce mari bucurii în viață. Sfântul Toma, unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului a lăsat totul în urma sa, ca să-l urmeze pe Hristos…

Rugăciunea la Sfântul Toma – Se citește de trei ori
„O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici, cel ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin.

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Sfinte Apostole Toma, roagă-te pentru noi, păcătoșii!
O, Sfinte Apostol a lui Hristos Toma! Te rugam, ocrotește-ne și păzește-ne pre noi cu rugăciunile talede ispitele diavolești, de căderile în păcat și cere nouă, robilor lui Dumnezeu (aici se rostește numele celui ce se roagă) ajutor de sus în vremea necredinței, ca să nu ne împiedicăm de piatra ispitirii, ci să mergem neabătut pe calea poruncilor lui Hristospână vom ajunge în fericitele locașuri ale raiului.

O, Apostol al Mântuitorului! Nu ne rușina pre noi, ci fii nouă ajutor și apărătorîn toată viata noastră și ajută ca această viaţă vremelnicăsă o săvârșim cu frică de Dumnezeu și cu evlavie și să ne învrednicim de răspuns bine-primit la Strașnica judecată a lui Hristos,ca să preaslăvim preafrumosul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin”.

Citește rugăciunea sfintei Eufrosina, de mare ajutor tuturor femeilor deznădăjduite!

Rugăciunea femeilor deznădăjduite – Rămasă în istorie ca fiind una dintre femeile care au îmbrăcat rasa monahală pentru că L-a iubit pe Hristos, cuvioasa Eufrosina este mare tămăduitoare și făcătoare de minuni.

Toate femeile care au probleme trebuie să citească rugăciunea sfintei Eufrosina, care le este de mare folos, împlindu-le dorințele.

Rugăciunea femeilor deznădăjduite – Grabnic ajutătoare!
„Cu puterea dată ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Păzind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Iar prin viețuirea cea blândă și smerită ai dobândit iubirea lui Hristos.

Pentru aceasta S-a sălășluit în tine Duhul Sfant, învățându-ne pe noi, păcătoșii, să te lăudăm. Cu totul minunata și slăvită este nevoința ta. Căci asemenea sfinților din trecut ai strălucit. Mare har ai dobândit de la Dumnezeu, vindecând bolile, prevestind viitorul și întorcând oamenii de pe căile pierzării.

Rugăciunea femeilor deznădăjduite – Sfântă Eufrosina, roagă-te pentru noi!
O, fericită maică Eufrosina, pe pământ nebună pentru Hristos, în ceruri preaînțeleaptă, care ai sfârșit în chip minunat drumul tău pământesc de o sută de ani! Caută acum din înălțimea cerului spre noi, păcătosșii, care în marea vieții stăm învăluiți de patimile și suferințele trupești, de ocările și ispitele lumești, și de numeroasele curse diavolești.

Și corăbiile sufletelor noastre sunt deja aproape de înec, căci nu au ancora puternică a credinței, și își pun nădejdea în puterile lor și în ajutorul omenesc, iar sfeșnicul iubirii și al evlaviei s-a stins.

Nu zăbovi, maică Eufrosina, ci ajută-ne nu dupa vrednicia noastră, ci dupa milostivirea ta, asemănându-te Atotmilostivului Mântuitorului nostru lisus Hristos. Întărește-ne în credință, nădejde și dragoste.

Pe cei reci și împietriți la inimă încălzește-i cu râvna ta, tămăduiește bolile noastre, ia de la noi necazurile și tristețea, dă-ne nouă mână de ajutor pe acest alunecos drum pământesc, ca să ne întărim cu trupul și cu sufletul, să purtăm răbdători crucea noastră cu nădejdea în Dumnezeu și, cu grabnica ta mijlocire, să ne învrednicim după moarte de viața cea veșnică și fericită, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Amin”.

 

error: Content is protected !!