Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu 7 săgeți! Să spui rugăciunea aceasta dis-de-dimineață! Mângâie, îmblânzește, împrăștie necazurile și face minuni mari:

Icoana Maicii Domnului „îmblânzirea inimilor împietrite” care mângâie, îmblânjește, împrăștie necazurile și face minuni mari! 7 săgeți străpung inima Maicii Sfinte!

Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: Caută la viaţa noastră cea plină de scârbe; ţtii scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Icosul 1:

Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem Naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat;

Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat;

Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit;

Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat;

Bucură-te, că Tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat;

Bucură-te, că în naştere şi după naştere, Tu Fecioară ai rămas;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 2:

Văzând Dumnezeiescul Prunc culcat în iesle, au venit păstorii să se închine, vestind cele spuse de înger despre Acesta. Iar Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Şi după opt zile Pruncul a primit numele Iisus ca Om, după Lege. Văzând smerenia ta Maică şi Fecioară, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Având credinţă statornică în Dumnezeu şi împlinind Legea, într-a 40-zi au adus la Templu pe Iisus părinţii Săi şi L-au pus înaintea Domnului, împreună cu jertfele de curăţire cum era scris în Lege, Noi, însă cântăm aşa:

Bucură-te, că pe Făcătorul lumii, în Templu L-ai adus îndată;

Bucură-te, că de Dreptul Simeon, cu bucurie ai fost întâmpinată;

Bucură-te, Una curată între femei binecuvântată;

Bucură-te, că scârba ca pe o cruce în smerenie ai purtat-o;

Bucură-te, că voia lui Dumnezeu, totdeauna ai ascultat-o;

Bucură-te, că pildă de răbdare şi de smerenie ne-ai arătat;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 3:

Cu putere de Sus ai fost întărită, Maica Domnului, când ai auzit cuvintele Dreptului Simeon: «Acesta este spre căderea şi ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire şi prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere gândurile multor inimi». Mare scârbă a străpuns atunci inima ta, o, Maica Domnului şi cu durere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Plănuind Irod să nimicească pe Prunc, a trimis să ucidă pe toţi copiii Betleemului, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care-l aflase de la magi. Dar după porunca lui Dumnezeu dată prin înger lui Iosif în vis, toată sfânta familie a fugit în Egipt şi a rămas acolo şapte ani până la moartea lui Irod. De aceea îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că greul călătoriei cu dragoste l-ai suferit;

Bucură-te, că idolii au căzut, de puterea Fiului tău biruiţi;

Bucură-te, că între necredincioşi ani ai petrecut;

Bucură-te, că din Egipt cu Pruncul şi cu Iosif în Nazaret ai venit;

Bucură-te, că aici la Iosif dulgherul, în sărăcie ai trăit;

Bucură-te, că-n toată viaţa, ai muncit foarte cinstit;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 4:

Vifor de tristete a cuprins pe Maica lui Dumnezeu, întorcându-se din Ierusalim şi neaflând în cale pe Pruncul Iisus. S-au întors şi L-au aflat după trei zile, şezând în Templu, ascultând şi întrebând pe cărturari. Deci I-a zis Lui Maica: «Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi». Iar El a zis către ei: «De ce era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?» Şi Maica păstrând aceste cuvinte în inimă, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Domnul Iisus a străbătut toată Galileea, învăţând prin sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei, vindecând orice boală şi orice neputinţa în popor şi a mers vestea despre Dânsul prin toată Siria încât i-au adus pe toţi bolnavii, demonizaţii şi neputincioşii de I-a vindecat. Iar Tu Maică văzând profeţia împlinindu-se, cu durere ai cunoscut că se apropie timpul când Fiul tău va fi adus jerfă pentru păcatele lumii. De aceea te fericim Maică, şi-ţi cântăm:

Bucură-te, că pe Fiul tău în slujba poporului L-ai dat;

Bucură-te, căci cu inima înfrântă lui Dumnezeu te-ai jertfit;

Bucură-te, că de potopul păcatelor lumea o ai mântuit;

Bucură-te, că ai zdrobit capul şarpelui cel vechi;

Bucură-te, că pe sine jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucură-te, că tristă ai fost Maica Domnului Iisus;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 5:

Propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu, Iisus a mustrat mândria fariseilor ce se credeau drepţi şi care ascultând pildele Lui, înţelegeau că despre dânşii vorbea şi căutau ca să-L prindă, dar se temeau de popor care-L socotea Prooroc. Ştiind acestea, Maica Domnului scârbită pentru Fiul ei, se temea să nu-L omoare Şi întristată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazăr, au mers la farisei şi le-au spus ce a făcut Iisus. Caiafa care era mare preot în anul acela, a zis: «Mai bine este nouă ca să moară Unul pentru popor şi să nu piară tot neamul» şi de atunci căutau cum să-L omoare. Noi însă, Preacurată îţi cântăm:

Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul lumii întregi;

Bucură-te, Maica Domnului că suferinţele le întelegi;

Bucură-te, Împărăteasa cerurilor cea binecuvântată;

Bucură-te, că doar tu te rogi pentru lumea toată;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 6:

Iuda – unul din cei doisprezece, la început apostol apoi vânzător, s-a dus la mai-marii preoţi să-şi vândă Învăţătorul. Iar ei auzind s-au bucurat şi i-au făgăduit arginţi, ca plată. Tu însă, Maica Domnului, scârbită pentru iubitul tău Fiu, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

error: Content is protected !!