Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu 7 săgeți! Să spui rugăciunea aceasta dis-de-dimineață! Mângâie, îmblânzește, împrăștie necazurile și face minuni mari:

Stând la Cină cu ucenicii Săi, Domnul Hristos, a spălat picioarele acestora, dând pildă de smerenie şi le-a zis lor: «unul dintre voi Mă va vinde». Noi însă, Maica lui Dumnezeu, suferind împreună cu Fiul, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, Maica Domnului de ale inimii dureri chinuită;

Bucură-te, că în valea plângerii, ai suferit multscârbită;

Bucură-te, că în rugăciune ţi-ai găsit bun adăpost;

Bucură-te, că celor scârbiţi într-una bucurie le-ai fost;

Bucură-te, potolirea întristărilor noastre;

Bucură-te, că ne izbăveşti din păcate;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 7:

Vrând să arate iubirea Sa de oameni şi mulţimea milei sale, Domnul Hristos la Cina cea de Taină, împărtăşind pe ucenicii Săi cu sfânt Trupul Său şi Preacuratul Său Sânge, le-a poruncit să facă pururea aceasta în Numele Său. Iar cu bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Nouă minune a arătat Domnul ucenicilor Săi, prin făgăduinţa că le va trimite pe Duhul Său cel Sfânt şi Mângâietor, Cel ce de la Tatăl purcede, şi care va mărturisi despre Dânsul şi-i va învăţa tot adevărul. Iar noi, cu Duhul Sfânt, îţi cântăm:

Bucură-te, a Duhului celui Sfânt cămară;

Bucură-te, Palat atotluminos şi preaînfrumuseţat;

Bucură-te, largă încăpere a lui Dumnezeu-Cuvântul;

Bucură-te, că ai adus din ceruri pe Mărgăritarul-Sfântul;

Bucură-te, că prin naştere, uşile raiului ni le-ai deschis;

Bucură-te, că semn al milei cereşti, nouă ni te-ai arătat;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 8:

Străin lucru si dureros este, că Iuda cu un sărut şi-a vândut învăţătorul. Ostaşii şi comandantul lor L-au prins pe Iisus şi, legându-L L-au dus la arhiereul Ana mai întâi, apoi la Caiafa. Maica Domnului aştepta hotărârea pentru Iubitul său Fiu, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Iudeii toţi L-au dus pe Iisus de la Caiafa la Pilat în pretoriu, pârându-L că este un făcător de rele. Pilat L-a cercetat şi le-a spus lor că nici o vină n-a aflat într-Însul. Noi însă, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, că ai avut inima de durere zdrobită;

Bucură-te, că pentru Fiul tău ai plâns preascârbită; .

Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut la judecată;

Bucură-te, că fără cârtire ai răbdat durerea toată; .

Bucură-te, roaba Domnului, ce plângi şi te tânguieşti;

Bucură-te, Împărăteasa lumii, ce rugăciunile noastre le primeşti;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 9:

Toate neamurile te fericesc, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, Stăpână şi Maica Răscumpărătorului nostru; cu naşterea ta ai adus bucurie la toată lumea. Apoi ai avut mare scârbă, văzând pe Fiul tău batjocorit, la chinuri şi moarte vândut. Noi, însă, cântare de umilinţă îţi aducem, o, Preacurată, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Cei mai vestiti ritori nu pot să spună, Mântuitorule, suferinţele ce le-ai purtat, când ostaşii Ţi-au împletit cunună de spini şi Ţi-au pus-o pe cap, îmbrăcându-te în haină roşie. Noi cunoscând suferinţa Ta, şi a Maicii Tale celei preacurate; îi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai văzut pe Fiul tău, scuipat şi bătut;

Bucură-te, că pe Cel ce L-ai hrănit la sân, dispreţuit L-ai văzut;

Bucură-te, că în haină roşie şi cu spini încununat L-ai văzut;

Bucură-te, că împreună cu El ai pătimit;

Bucură-te, că L-ai văzut pe Dânsul, de ucenici părăsit;

Bucură-te, că de judecătorii cei fărădelege, L-ai văzut osândit;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce ptefaci scârba în bucurie.

Condacul 10:

Vrând să-L scape pe Iisus, Pilat a zis poporului iudeilor: «Este obiceiul de a vă elibera un întemniţat de Paşti. Vreţi să vă eliberez pe Împăratul iudeilor?» Atunci toţi au strigat: «nu pe El, ci pe Baraba!» Lăudând milostivirea lui Dumnezeu care a dat pe Unicul Său Fiu la moarte de Cruce, ca să ne izbăvească pe noi, de moartea cea veşnică, îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 10:

Zid şi scăpare fii nouă, Stăpână, celor căzuţi în scârbe şi boli, că însăţi ai suferit, auzind pe iudei strigând: «Răstigneşte-L, răstigneşte-L!» Acum auzi-ne şi pe noi cei ce-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, Maica milostivirii, ce ne-ai şters plânsul cel de durere;

Bucură-te, a păcătoşilor căzuţi, grabnică mântuire;

Bucură-te, a creştinilor mijlocitoare neruşinată;

Bucură-te, că de patimile cele rele ne mântuieşti îndată;

Bucură-te, că inimii înfrânte îi dăruieşti veselie;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie;

Condacul 11:

Cântare de umiiinţă aducem Mântuitorului lumii, Care de bunăvoie a mers la patimi şi moarte de cruce. Ostaşii L-au dus la Golgota şi L-au răstignit. Lângă crucea lui Iisus stăteau: Maica Lui şi mironosiţele femei. Deci, Iisus văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care-l iubea, i-a zis Maicii Sale: «Femeie, iată fiul tău!»; apoi ucenicului Său: «Iată Maica ta!» şi din ceasul acela a luat-o ucenicul la sine. Iar tu, Maica Domnului, văzând pe Fiul tău pe Cruce murind, ai cântat cu amărăciune lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

«FiuI meu şi Dumnezeule Veşnic, Creatorul a toată făptura, cum rabzi chinuri pe Cruce?» zicea, plângând Curata Fecioară. Prin străină naşterea Ta, am fost mai fericită decât toate maicile, dar vai mie, că văzându-Te acuma răstignit, sabia îmi străpunge inima. Noi amintindu-ne de durerea ta, plângând cântăm acestea:

Bucură-te, că de bucurie şi veselie n-ai avut parte;

Bucură-te, că ai văzut a Fiului tău moarte de pe cruce;

Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut răstignit;

Bucură-te, Mieluşea, care pe Mielul junghiat L-ai văzut;

Bucură-te, că pe Doctorul sufletesc şi trupesc L-ai văzut rănit;

Bucură-te, că pe Fiul tău înviat din morţi L-ai privit;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 12:

“O, Lumina mea cea dulce, nădejdea şi viaţa mea, o, Bunule Doamne, cum Te stingi pe Cruce” – Fecioara suspinând grăia: «Grăbeşte-te, Iosife, la Pilat şi cere trupul Învăţătorului tău!» Iar pe Tine văzându-Te gol şi fără slavă zicea: «Fiul meu, sabie a trecut prin sufletul meu, după spusele dreptului Simeon». Iar noi suferind împreună cu Maica Ta, Milostive Mântuitorule, Cel ce Te-ai săvârşit pe Cruce, rupând zapisul păcatelor noastre, Te rugăm, dă-ne har ca să-Ţi cântăm cu dragoste: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, mă închin îndurărilor Tale, Stăpâne. Ca vrând să mântuieşti făptura Ta ai primit moartea, – zicea Preacurata. Ci cu învierea Ta, Mântuitorule, miluieşte-ne şi pe cei ce cântăm:

Bucură-te, că ai văzut mort pe Domnul Cel slăvit;

Bucură-te, că ai sărutat trupul Fiului tău adormit;

Bucură-te, că Lumina cea dulce, pe Domnul, în mormânt L-ai aşezat;

Bucură-te, că pe Fiul tău cu atâta jale L-ai îngropat;

Bucură-te, căci cu giulgiu, Trupul sfânt L-ai înfăşurat;

Bucură-te, că sabia tristeţii te-a îndurerat;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 13:

O, Prealăudată Maică, Cea căzută de scârbă şi de durere sub crucea Fiului tău şi Dumnezeu, ascultă suspinele şi plânsul nostru, şi ne scapă de scârbe, de dureri şi de moartea cea veşnică pe toţi cei ce nădăjduim în nespusa ta milostivire şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 şi Condacul 1

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

O, multîndurerată Maica Domnului ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire, afară de tine nu avem. Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere, şi astfel, să ajungem cu toţii şi în împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!