În ziua de 22 iunie se face rugăciunea aceasta de mare efect! Mare făcător de minuni e Sfântul de azi!

Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti

22 Iunie

Troparul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, glasul al 4-lea:

De dulceaţa gurii tale celei sfinţite se îndulceşte Biserica şi de focul râvnei tale se minunează cetele cereşti, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învăţături ale părinţilor celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Condacul 1

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învăţăturii celei mântuitoare şi tâlcuitor al scrierilor Sfinţilor Părinţi, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Icosul 1

Din tinereţe ai fost ales să urmezi Domnului şi să împlineşti cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământeşti nu ţi-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăţia cerurilor. Pentru aceasta îţi aducem această cântare:

Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat;

Bucură-te, cuget curat şi plin de bucurie duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruinţă, Gheorghe;

Bucură-te, dar sfinţit familiei tale;

Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinţi;

Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinţii îngeri;

Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;

Bucură-te, că Sfânta Fecioară ţi-a fost acoperământ;

Bucură-te, că sfinţii ţi-au fost ocrotitori;

Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoinţă;

Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în fiinţa ta;

Bucură-te, că ai urmat calea îngerească;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 2-lea

Dacă ai plecat din casa părintească cu binecuvântare şi ai intrat în obştea fraţilor şi monahilor din Lavra Neamţului, sub ocrotirea Maicii Domnului şi povăţuirea Sfântului Paisie, acolo ai căutat neîncetat să urmezi pravila sfântă şi să te hrăneşti din pilda de viaţă a părinţilor îmbunătăţiţi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

De la începutul vieţii călugăreşti întrarmându-te cu ascultarea şi smerita cugetare, Părinte Grigorie, ai urcat din treaptă în treaptă către înţelegerea tainelor credinţei în Hristos, descoperind noi sensuri ale transfigurării şi îndumnezeirii, pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, doritor de dumnezeiască nevoinţă;

Bucură-te, împlinitor al pravilei călugăreşti;

Bucură-te, râvnitor pentru învăţătura cea dreaptă şi mântuitoare;

Bucură-te, iubitor de înţelepciune duhovnicească;

Bucură-te, desăvârşire a chipului îngeresc;

Bucură-te, întâiule între ucenicii marelui Paisie;

Bucură-te, că te-ai pregătit în şcoala duhovnicească de la Neamţ;

Bucură-te, că plăcerile trupeşti le-ai supus duhului;

Bucură-te, tâlcuitor de texte patristice;

Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al scrierilor filocalice;

Bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului;

Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din izvorul înţelepciunii şi al Sfintelor Scripturi;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 3-lea

Cu totul urmând Domnului, fericite Părinte Grigorie, ai risipit norii ispitelor şi grijile lumeşti; cu smerenie ai ales a te nevoi cu postul şi cu rugăciunea, iar inima şi gândul nicicum nu le-ai depărtat de la Hristos, Căruia I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Văzându-ţi Sfântul Paisie al Neamţului agoniseala cărturărească, te-a rânduit în ceata monahilor tâlcuitori ai scrierilor filocalice, pe care i-ai uimit cu înţelepciunea ta, iluminată de Duhul Sfânt. Împreună cu ei ai lucrat la îmbogăţirea tezaurului de scrieri duhovniceşti, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, părinte plin de har şi înţelepciune;

Bucură-te, omul lui Dumnezeu şi credincioasă slugă;

Bucură-te, genunchi plecat la rugăciune şi minte înălţată la cer;

Bucură-te, cel ce în lacrimi de umilinţă ţi-ai scăldat sufletul;

Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din ospăţul mântuirii;

Bucură-te, pildă vie monahilor râvnitori;

Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit mintea de gânduri viclene;

Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit simţirile cu smerita cugetare;

Bucură-te, cel ce ţi-ai croit drum de lumină prin hăţişul fărădelegilor;

Bucură-te, verhovnic înţelept în ceata monahilor;

Bucură-te, făclierul simţitoarelor deprinderi;

Bucură-te, cel ce ai dobândit rugăciunea inimii;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 4-lea

De lumina Sfântului Duh fiind luminat, Sfinte Grigorie, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva începătoriilor şi stăpânitorilor fărădelegilor acestui veac înşelător şi, izgonind meşteşugirile diavoleşti, ai lucrat, întru nerăutatea inimii, virtuţile creştineşti, cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ostenindu-te la tălmăcirea scrierilor filocalice, dreapta credinţă s-a întărit în inima ta, Sfinte, dar ai vărsat din mireasma ştiinţei mântuitoare pe care ai dobândit-o şi în sufletele celor însetaţi după viaţa curată, plăcută lui Dumnezeu, de aceea îţi aducem, cu mulţumire, aceste laude:

Bucură-te, semănător al dumnezeieştilor învăţături;

Bucură-te, luminător al oamenilor credincioşi;

Bucură-te, minte plină de înţelepciune dumnezeiască;

Bucură-te, icoană însufleţită de viaţa cea fără de prihană;

Bucură-te, casă de lumină din lumina lui Hristos;

Bucură-te, slujitorul cel statornic al Preasfintei Treimi;

Bucură-te, părtaş la lucrarea de mântuire a creştinilor;

Bucură-te, aducător de pace în sufletele celor tulburaţi;

Bucură-te, chivot al darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte;

Bucură-te, cărturar desăvârşit şi trăitor al filocaliei;

Bucură-te, casnic al lui Dumnezeu şi prieten al sfinţilor;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 5-lea

După o vreme ai părăsit şcoala duhovnicească de la Neamţ, minunate Părinte, şi te-ai sălăşluit în Mănăstirea Căldăruşani, pentru a o întări şi înnoi. Întâmpinând şi aici ispite şi greutăţi, nu te-ai despărţit de dragostea Stăpânului Hristos, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Rugăciunea curată şi smerita cugetare ai dobândit, Părinte Grigorie, în ascultarea rânduită ţie de Biserică. Căci, având dar de la Dumnezeu, nu ai încetat a înmulţi talantul dat ţie şi cu osârdie ai lucrat la traducerea cărţilor sfinte şi ai tipărit Vieţile Sfinţilor, plăcuţi lui Dumnezeu. De aceea noi, cei ce ne îmbogăţim sufleteşte de pe urma ostenelilor tale, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, cel împodobit de Hristos cu nenumărate daruri;

Bucură-te, cel ce ai înmulţit talanţii sădiţi în sufletul tău;

Bucură-te, cel ce ai mulţumit pururi lui Dumnezeu pentru darurile primite;

Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din apa vieţii izvorâtă din Duhul Sfânt;

Bucură-te, vistierie de daruri dumnezeieşti;

Bucură-te, bogăţie duhovnicească împărţită credincioşilor;

Bucură-te, limpede cugetare a înaltei teologii;

Bucură-te, cel ce primeşti în dar şi în dar dăruieşti;

Bucură-te, învăţătorul cel nemitarnic al adevărului;

Bucură-te, povăţuitorul credincioşilor către desăvârşire;

Bucură-te, podoaba Ţării Româneşti şi lauda Căldăruşanilor;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 6-lea

Căutând Ghica Voievod monah cărturar şi luminat pentru cinstea de Mitropolit al Ţării Româneşti, a fost inspirat de Duhul Sfânt să te cheme la această înaltă demnitate a Bisericii, pe care ai primit-o cu smerenie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Trimis al lui Hristos şi urmaş al apostolilor te-ai arătat misiunii încredinţate de Biserică, Ierarhe Grigorie, căci, deşi timpurile erau vitrege, ai înfruntat cu bărbăţie întunecarea lor şi ai început cu pricepere şi răbdare să reînnoieşti Mitropolia Ţării Româneşti şi să aduci pace şi linişte în inimile păstoriţilor tăi, de la care primeşte cântarea aceasta:

Bucură-te, cel ce prin descoperire dumnezeiască ai fost chemat la arhierie;

Bucură-te, Mitropolit şi dascăl al Bisericii din Ţara Românească;

Bucură-te, iubitor de înţelepciune şi teolog iscusit;

Bucură-te, păstorul cel bun şi cap sfinţit al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, gură din care izvorăşte dulceaţa dumnezeieştilor învăţături;

Bucură-te, toiag păstoresc în care se sprijină poporul cel încercat;

Bucură-te, Mitropolite blând şi fără prihană;

Bucură-te, sarea pământului românesc şi lumina Bisericii;

Bucură-te, întemeietor de şcoală românească;

Bucură-te, înnoitor al pravilelor bisericeşti;

Bucură-te, dascăl al sfintelor învăţături;

Bucură-te, apărător al poporului asuprit;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 7-lea

Dascăl te-a numit pe tine poporul cel binecredincios, Sfinte Părinte, că întru toate ai fost pildă, învăţând cu fapta şi cu cuvântul cele plăcute lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Mare apărător al dreptei credinţe şi al poporului asuprit te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Grigorie, încât ritorii mult grăitori nu pot să spună mulţimea învăţăturilor şi faptelor săvârşite de tine în misiunea de Arhipăstor încredinţată ţie de la Dumnezeu. De aceea, minunându-ne de darurile pe care El le-a sădit în fiinţa ta, te lăudăm zicând:

Bucură-te, cel ce ai întărit Mitropolia Ungrovlahiei;

Bucură-te, rază care ai risipit întunericul necunoştinţei;

Bucură-te, izvor sfinţit din care se adapă turma cea cuvântătoare;

Bucură-te, păstorul cel bun, cel ce ţi-ai pus sufletul pentru oi;

Bucură-te, îndelung-pătimitorule pentru adevăr;

Bucură-te, părinte fără de răutate şi chivernisitor al virtuţilor;

Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei şi chip al blândeţilor;

Bucură-te, inimă mistuită de dumnezeiescul dor;

Bucură-te, floare înmiresmată a grădinii româneşti;

Bucură-te, surpătorul simoniei şi risipitorul întunericului;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru cler şi popor;

Bucură-te, văzătorul dumnezeieştilor vedenii;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 8-lea

Credinţa cea dreaptă păzind, calea săvârşind, încărcat de fapte bune, când Preamilostivul Dumnezeu a voit, te-a chemat la Sine, Părinte Ierarhe Preaînţelepte, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, aşezându-te în ceata Sfinţilor Ierarhi, unde te îndulceşti de bunătăţile cele cereşti, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

error: Content is protected !!