În ziua de 22 iunie se face rugăciunea aceasta de mare efect! Mare făcător de minuni e Sfântul de azi!

Pe Dumnezeu a-L vedea „faţă către faţă” nu este cu putinţă decât în Împărăţia cea veşnică şi este dat doar celor care au împlinit asemănarea cu El. Acest dar ţi s-a dat ţie, Sfinte Ierarhe Grigorie, de la Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă în viaţa pământească. De aceea, minunându-ne de încununarea ta în ceruri şi de darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, îţi cântăm:

Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos;

Bucură-te, că Arhiereul cel veşnic S-a recunoscut în chipul tău şi în lucrarea ta;

Bucură-te, că vezi pururea faţa lui Hristos pe Care L-ai iubit;

Bucură-te, că de la Dumnezeu daruri alese ai primit;

Bucură-te, că te-ai întâlnit în ceruri cu toţi Sfinţii Români;

Bucură-te, că te desfătezi împreună cu toţi Sfinţii Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, podoabă scumpă poporului celui binecredincios;

Bucură-te, bună mireasmă celor cinstitori de sfinţi;

Bucură-te, izvor de har şi binecuvântare pentru creştini;

Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioşii;

Bucură-te, lauda monahilor înţelepţi şi bucuria cărturarilor;

Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi;

Bucură-te, icoană ierarhilor şi călăuză preoţilor;

Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh;

Bucură-te, candelă nestinsă în Mănăstirea Căldăruşanilor;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 9-lea

Dacă ai iubit podoaba casei lui Dumnezeu pe pamânt şi ţi-ai împlinit cu vrednicie misiunea cea sfântă a înaltei preoţii, acum vezi veşnic faţa Preasfintei Treimi şi te îndulceşti de darurile cele veşnice ale Împărăţiei cerurilor, cântând cu îngerii cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Mărgăritar de mult preţ te-a lăsat pe tine Hristos, poporului nostru binecredincios, căci sufietul tau se desfăteaza în lumina cea necreată a dumnezeirii, iar osemintele tale s-au arătat pline de har şi făcătoare de minuni pe pământ. Cinstind sfintele tale moaşte, Părinte, ne bucurăm şi îţi mulţumim zicând:

Bucură-te, că sfintele tale moaşte s-au arătat făcătoare de minuni;

Bucură-te, că prin ele primim hrana cerească;

Bucură-te, podoabă scumpă a poporului celui binecredincios;

Bucură-te, bună mireasmă a celor cinstitori de sfinţi;

Bucură-te, izvor de har şi binecuvântare pentru creştini;

Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioşii;

Bucură-te, lauda monahilor înţelepţi şi bucuria cărturarilor;

Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi;

Bucură-te, icoana ierarhilor şi călăuza preoţilor;

Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh;

Bucură-te, candela nestinsă în Manastirea Căldăruşanilor;

Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe Preaînţelepte!

Condacul al 10-lea

Tot darul cel dumnezeiesc ai primit de la Dumnezeu în ceruri pentru împlinirea misiunii tale pe pământ. Căci ai fost pentru păstoriţii tăi acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare, iar Păstorul cel veşnic, Hristos, S-a recunoscut întru tine şi în faptele tale săvârşite în Biserica Sa, unde ai cântat: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Niciodată nu se va uita lucrarea ta lăsată moştenire Bisericii noastre dreptmăritoare, Sfinte Părinte. Faptele tale de înnoire a Bisericii, scrierile filocalice, tălmăcirile operelor părinteşti, tipărirea vieţilor sfinţilor vor rămâne pururea dar nepreţuit pentru călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii. Mulţumind lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii Săi, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, tezaur duhovnicesc lăsat Bisericii noastre dreptmăritoare;

Bucură-te, ctitor de cultură românească şi universală;

Bucură-te, tălmaci iscusit al scrierilor părinteşti;

Bucură-te, ziditor de biserici şi mănăstiri;

Bucură-te, vistierie nesecată a Bisericii;

Bucură-te, sprijinul orfanilor şi al văduvelor;

Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;

Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, luminătorul învăţăceilor şi ajutorul nepricepuţilor;

Bucură-te, dătător de ştiinţă şi putere;

Bucură-te, ştiutorul tainelor dumnezeieşti;

Bucură-te, trandafir al Bisericii româneşti înflorit pentru veşnicie;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 11-lea

Bucură-te, Ierarhe prealăudate, care te-ai învrednicit să stai înaintea lui Dumnezeu cel în Treime preacinstit. Roagă-te pentru cei ce cinstesc pe pământ numele tău de vrednică pomenire, ca să ieşim din iureşul ispitelor şi al necazurilor şi să putem cânta, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cuvintele noastre nu pot cuprinde mulţimea faptelor tale minunate pe care le-ai făcut şi le faci când chemăm numele tău, Ierarhe preamilostive. Apără şi păzeşte Biserica noastră şi risipeşte norii eresurilor şi ai primejdiilor ce se oştesc asupra ei, ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte, cinstit în tot pământul românesc;

Bucură-te, că sfintele tale moaşte izvorăsc tămăduiri;

Bucură-te, că prin tine primim de la Dumnezeu mare milă;

Bucură-te, surpătorul eresurilor din Biserica Ortodoxă;

Bucură-te, cel ce întăreşti credinţa dreptmăritoare;

Bucură-te, odor nepreţuit al culturii româneşti;

Bucură-te, rouă binefăcătoare în seceta ispitelor;

Bucură-te, aducător de roadă şi belşug;

Bucură-te, ajutorul celor lipsiţi şi bogăţia săracilor;

Bucură-te, tămâie bineprimită de Dumnezeu;

Bucură-te, balsam care împrăştie toată durerea;

Bucură-te, pavăza celor din primejdii şi din necazuri;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 12-lea

Dăruieşte şi nouă, Sfinte Grigorie, din darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu, ca să putem birui uneltirile vrăjmaşilor şi să risipim norii cei întunecaţi ai păcatelor pentru a merge pe calea adevărului şi a dreptăţii, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lăudăm nevoinţele tale, fericite Grigorie, Ierarhe al lui Hristos, cinstim lucrarea ta cărturărească, cântăm râvna ta pentru înnoirea Bisericii şi, privind toate faptele vieţii tale pe care le-ai împlinit pe pământ, te rugăm să mijloceşti pentru mântuirea sufletelor noastre şi Împărăţiei cerurilor să ne facem părtaşi, ca să te lăudăm aşa:

Bucură-te, ocrotitor al Bisericii strămoşeşti;

Bucură-te, păzitor al credincioşilor evlavioşi;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru poporul românesc;

Bucură-te, pacea sihaştrilor şi bucuria monahilor;

Bucură-te, uşurinţă în marile necazuri ce ne împresoară;

Bucură-te, biruinţă şi ajutor în lupta cu ispitele;

Bucură-te, podoabă şi model al fecioriei;

Bucură-te, scut şi sabie ce curmă nedreptatea;

Bucură-te, solia demnităţii şi a adevărului;

Bucură-te, străjer neadormit al Bisericii Ortodoxe;

Bucură-te, călăuză credincioşilor către Hristos;

Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

Condacul al 13-lea

O, întru tot lăudate şi preacinstite Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor şi coroana preasfinţită a Ţării Româneşti, cel ce prin belşugul înţelepciunii şi al cunoaşterii ne-ai luminat pe toţi cu scrierile Sfinţilor Părinţi pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde şi acum mâna ta cea sfântă şi ne binecuvântează pe toţi: pe cei bolnavi îi tămăduieşte, pe cei îndureraţi îi mângâie, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe cei tineri înţelepţeşte-i şi tuturor fii mijlocitor înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca împreună să cântăm, în Împărăţia cea neînserată: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice din nou Icosul 1: Din tinereţe ai fost ales să urmezi Domnului…, Condacul 1: Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos…,

Icosul 1

Din tinereţe ai fost ales să urmezi Domnului şi să împlineşti cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământeşti nu ţi-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăţia cerurilor. Pentru aceasta îţi aducem această cântare:

Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat;

Bucură-te, cuget curat şi plin de bucurie duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruinţă, Gheorghe;

Bucură-te, dar sfinţit familiei tale;

Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinţi;

Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinţii îngeri;

Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;

Bucură-te, că Sfânta Fecioară ţi-a fost acoperământ;

Bucură-te, că sfinţii ţi-au fost ocrotitori;

Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoinţă;

Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în fiinţa ta;

Bucură-te, că ai urmat calea îngerească;

Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

 

Condacul 1

Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învăţăturii celei mântuitoare şi tâlcuitor al scrierilor Sfinţilor Părinţi, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte!

şi se face otpustul.

error: Content is protected !!