Mare sfânt român pomenit duminica aceasta! Spune rugăciunea aceasta 3 zile la rând, începând de azi, și Sfântul va duce dorința ta la Tronul lui Dumnezeu!

Troparul, glasul al 1-lea

Arătatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai, prin slujire și mucenicie, ca o jertfă preacurată, aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

***

Acatistul Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi

22 Septembrie

Condac 1:

Vrednicului păstor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a arătat apărător al Bisericii strămoșești, laudă de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii; că acesta s-a arătat odor preastrălucit între ierarhii Moldovei și pururea rugător către Dumnezeu pentru cei ce, cu credință și cu dragoste, îi cântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Icos 1:

Din pruncie te-a hărăzit Dumnezeu a fi vas ales al harului Său, căci binecredincioșii tăi părinți ți-au umplut inima și sufletul de iubire sfântă și de învățătura cea adevărată a Bisericii. Întrarmat fiind cu daruri alese, ți-ai închinat viața împlinirii virtuților creștinești, pentru care îți aducem această cuvenită cântare:

Bucură-te, cel ce din brațele maicii tale pomul vieții a înflorit întru tine;
Bucură-te, că din copilărie ai început călătoria către Dumnezeu;
Bucură-te, că din casa părintească te-ai arătat ca un vas sfințit;
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaș al Sfântului Duh;

Bucură-te, cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului;
Bucură-te, că îngerul păzitor ți-a arătat calea cea bună de urmat;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit viața ta;
Bucură-te, că ai căutat comoara cea adevărată pe care ai găsit-o în Biserica Domnului;

Bucură-te, că fiu al luminii te-a arătat pe tine viețuirea ta;
Bucură-te, că pe calea cea bună, credința în Dumnezeu te-a călăuzit;
Bucură-te, că multă stăruință ai arătat pentru îmbunătățirea vieții tale;
Bucură-te, că ai înmulțit talantul ca sluga cea binecredincioasă;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condac 2:

Ascultând glasul chemării celei de Sus, ai luat Crucea și ai urmat lui Hristos, îndreptându-ți pașii către viața călugărească de la Mănăstirea Brazi din Vrancea natală, unde, prin osârdie și nevoință, te-ai făcut bineplăcut lui Dumnezeu, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia!

Icos 2:

Din tinerețile tale, râvnitor al virtuților și iubitor de nevoințe te-ai arătat. Pentru aceasta, viața ta cea plăcută lui Dumnezeu a fost cunoscută de toți monahii ca o scară dumnezeiască ce duce către ceruri. Primit-ai, cu smerenie și evlavie, chipul cel îngeresc al călugăriei, pentru care noi, credincioșii, îți împletim cunună de laude, cântând așa:

Bucură-te, că ai socotit deșertăciuni toate cele omenești;
Bucură-te, că năvălirile patimilor le-ai potolit;
Bucură-te, că toate cele pământești ca o pânză de păianjen le-ai socotit;
Bucură-te, că ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfințenie;

Bucură-te, cel ce pe piatra credinței ți-ai așezat tinerețea ta;
Bucură-te, că, prin viață neîntinată, ai urcat pe scara virtuților;
Bucură-te, că ai căutat cu multă râvnă a ajunge la firea cea dintâi;
Bucură-te, că ai fost ca o viță roditoare în via Domnului;

Bucură-te, că, prin viață curată, ai dobândit frumusețile cele nepieritoare;
Bucură-te, că te-ai făcut sălaș curat al Sfântului Duh, dumnezeiască dragoste arzând întru tine;
Bucură-te, că ai fugit de viforul ispitelor celor vătămătoare de suflet;
Bucură-te, cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condac 3:

Ca o flacără arzătoare a strălucit viața ta în obștea ce te-a primit, minunate Părinte Teodosie, luminând și întărind pe cei din jurul tău. Darul Duhului Sfânt te-a mânat ca pe o pasăre în pustie, unde ți-ai adăpat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vieții sihăstrești, urcând treptele sfințeniei și cântând neîncetat lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Curată pornire lăuntrică având, ai căutat înălțarea sufletului, prin sărăcie de bună voie, curăție, deplină ascultare și neîncetate rugăciuni. {i, ajungând la frumusețea nepătimirii, vrednicule ostaș al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfânt întru tine, pentru care îți aducem această cântare:

Bucură-te, că ai intrat în ceata celor ce cu osârdie îl caută pe Domnul;
Bucură-te, că îngerescul chip ți-a fost pavăză împotriva ispitelor;
Bucură-te, că ai trecut de la trăirea în trup la trăirea în duh;
Bucură-te, cel ce, întrând în linistea sihăstriei, ai împodobit graiul inimii cu frumusețea rugăciunii;

Bucură-te, că, zăvorând ușa ispitelor, zburdările trupului ai veștejit;
Bucură-te, cel ce, prin curată viață călugărească, ai devenit înger în trup;
Bucură-te, că de poftele lumești ai fugit, făcându-te ucenic ales al Domnului;
Bucură-te, că, în mănăstire viețuind, desfătarea bunătăților duhovnicești ai dobândit;

Bucură-te, că, trăind întru sfințenie, cale la ceruri ți-ai pregătit;
Bucură-te, că, prin post și rugăciune, ai dobândit bunătățile cele veșnice;
Bucură-te, că, trăire curată având, veșmântul cel luminos al mântuirii l-ai împodobit;
Bucură-te, că viața ta scară cerească s-a arătat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condac 4:

Încununându-ți viața sihăstrească cu daruri dumnezeiești, împăratul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei, alegându-te păstor al turmei celei cuvântătoare din Ținutul Rădăuților. Și întru această slujire, ca un cărbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credincioși, povățuindu-i la lumina cea neînserată și învățându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

Ca un soare duhovnicesc te-ai arătat păstoriților tăi, Fericite Teodosie, și, prin pioase rugăciuni la mormântul marelui Voievod Ștefan cel Sfânt de la Putna, ai ținut aprinsă candela credinței și dragostea de țară. Pentru aceasta, te întâmpinăm cu aleasă cinstire, zicând:

Bucură-te, vrednicule urmaș al Apostolilor, cel ce toate cu înțelepciune le-ai chivernisit;
Bucură-te, că, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc in inima ta;
Bucură-te, păstorule cel bun, care ai intrat prin ușă în staulul oilor;
Bucură-te, că, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu întru tine s-a împlinit;

Bucură-te, că sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh;
Bucură-te, că te-ai arătat turmei tale ca un spic cu însutită roadă;
Bucură-te, că ostenelile tale au fost ca o bogată pârgă adusă Domnului;
Bucură-te, cel ce cu pâinea cea cerească pe cei credincioși ai hrănit;

Bucură-te, că ai fost îndrumător și povățuitor luminat păstoriților tăi;
Bucură-te, că ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie dată în grija ta;
Bucură-te, că povățuitor prea iscusit al călugărilor ai fost;
Bucură-te, că nevoințele tale s-au arătat podoaba de mult preț a Bisericii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condac 5:

Viața ta, plăcută lui Dumnezeu, s-a făcut cunoscută tuturor, Ierarhe Teodosie; și, fiind ascultător de Hristos, ai fost chemat să luminezi cu învățăturile tale și pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea preastrălucită ai vestit cu tărie pe Soarele Dreptății, Căruia împreună cu tine îi cântăm: Aliluia!

Icos 5:

Povățuind cu multă dragoste turma cea încredințată ție de către Dumnezeu, ca într-o școală duhovnicească, ai umplut de mireasmă dumnezeiască sufletele păstoriților tăi, călăuzindu-i către limanul Împărăției cerurilor, pentru care îți cântăm:

Bucură-te, cel ce cu darul înțelepciunii ai arătat luminată lucrarea arhieriei tale;
Bucură-te, că pe credincioși i-ai hrănit cu dreapta învățătură a lui Hristos;
Bucură-te, cel ce din izvorul cel limpede al harului pe mulți i-ai adăpat;
Bucură-te, că ai strălucit ca un sfeșnic minunat în Biserica lui Hristos;

Bucură-te, că ai condus turma ta spre dumnezeieștile limanuri;
Bucură-te, că Evanghelia Domnului cu multă râvnă o ai propovăduit;
Bucură-te, că sufletele cele pustiite roditoare le-ai făcut;
Bucură-te, cel ce cu multă cinste ai stat în ceata arhiereilor;

Bucură-te, că la pășunea cea aleasă ai adus pe credincioșii tăi;
Bucură-te, că ai păstorit turma ta întru cuvioșie și dreptate;
Bucură-te, că te-ai arătat bun cârmaci al Episcopiei Romanului;
Bucură-te, că, prin arhiereasca ta slujire, ți-ai făcut mai strălucitoare haina sufletului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condac 6:

Râvna pentru Hristos și puterea cuvintelor tale te-au făcut să urci pe treapta cea înaltă a arhipăstoriei, învrednicindu-te pe pământ de cinstea de Părinte al întregii Biserici Moldave, iar în ceruri de lumină cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, Căruia îi cânți neîncetat. Aliluia!

Icos 6:

Mai Marele păstorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei greu încercată de năvălirile barbare. Iar tu, Părinte, întrarmat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai înspăimantat de primejdii, pentru care, primește cântarea aceasta:

Bucură-te, că în vasul tău cel pământesc a fost turnat mirul cel ceresc;
Bucură-te, că, slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu;
Bucură-te, apărător și zid împotriva năvălitorilor celor fără de lege;
Bucură-te, platoșa și scutul neclintit împotriva dușmanilor adevărului;

Bucură-te, soare dătător de lumină și căldură lui Hristos;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a răsplătit pentru râvna ta;
Bucură-te, cel ce căile cele strâmbe ale oamenilor le-ai îndreptat;
Bucură-te, slujitor adevărat, că pământul de cer l-ai apropiat;

Bucură-te, stea strălucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios;
Bucură-te, fluierul cel păstoresc al dreptmăritorilor creștini;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și alăuta Duhului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

error: Content is protected !!