Poți să te stropești din cap până-n picioare cu apă sfințită și să dai și în casă și aceasta nu-ți va aduce nici un folos! Nu așa acționează harul dumnezeiesc!

Poți să te stropești din cap până-n picioare cu apă sfințită și să dai și în casă și aceasta nu-ți va aduce nici un folos! Nu așa acționează harul dumnezeiesc!

Poți să te stropești din cap până-n picioare cu apă sfințită și aceasta nu-ți va aduce nici un folos, dacă nu vei trăi urmând îndemnurile conștiinței.

Chiar dacă vom bea aghiasmă de dimineață până-n seară, nu ne va fi de folos. Nu așa acționează harul dumnezeiesc.

El nu reprezintă o forță impersonală: Dumnezeu îl dă celora care au o inimă curată, celora care fac bine și se luptă împotriva răului, dar nu undeva în afară, ci în sine însuși.
(Mitropolitul de Gorlovsk și Sloveansk Mitrofan)

**

Ce este harul dumnezeiesc?

Ceea ce aparţine persoanei dumnezeieşti mai presus de fire nu poate niciodată să fie descris (cuprins) de făpturile zidite.

Ce este harul dumnezeiesc? Este cu putinţă a fi descris (cuprins) acesta?

Ceea ce aparţine Persoanei Dumnezeieşti mai presus de fire nu poate niciodată să fie descris (cuprins) de făpturile zidite. El poate fi înţeles de om într-un chip întunecos şi umbrit, pentru că dumnezeiescul este de neînţeles şi de necuprins.

Har dumnezeiesc numim puterea (lucrarea) prin care Dumnezeu a zidit şi susţine universul. Se numeşte har tocmai pentru că vine de la Dumnezeu în dar.

Acesta este şi pentru noi singura nădejde şi mângâiere. De el (de har) ne-am lipsit prin cădere. L-a readus însă Domnul nostru prin venirea Sa pe pământ.

Acesta, potrivit cu credinţa şi cu acribia ţinerii dumnezeieştilor porunci, ne izbăveşte din robia omului vechi, a celui pământesc, şi ne transfigurează zidind înlăuntrul nostru chipul celui ceresc. Aici însă trebuie să subliniem că toate depind de Dumnezeu, iar nu de strădania omului.

Cugetul smerit şi, mai cu seamă, faptul de a arăta dragoste şi împreună-pătimire provoacă mijlocirea şi prezenţa harului.

**

Harul dumnezeiesc

Harul primit de noi în momentul Botezului se va descoperi în manifestările sale, dacă ne vom smeri. Atunci acest Har, izvorând de la Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, ne va apăra de rătăcirile păgubitoare, ne va arăta calea cea adevărată a vieţii mântuitoare, căci ne va îmbogăţi prin îndrumarea sa dumnezeiască.

Iubiţilor întru Hristos fiii mei, Harul primit de noi în momentul Botezului se va descoperi în manifestările sale, dacă ne vom smeri. Atunci acest Har, izvorând de la Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, ne va apăra de rătăcirile păgubitoare, ne va arăta calea cea adevărată a vieţii mântuitoare, căci ne va îmbogăţi prin îndrumarea sa dumnezeiască.

Atunci, datorită smereniei noastre, acest Har, izvorând de la Duhul Sfânt, pe care Domnul L-a numit putere, (Fapte 1, 8), nevăzut, va revărsa întotdeauna peste noi putere dumnezeiască, pentru a lupta cu păcatul şi patimile, pentru împlinirea neabătută a tuturor poruncilor mântuitoare.

Atunci Harul dumnezeiesc, izvorând de la Duhul Sfânt, Duhul Mângâietor, va fi pentru noi izvor de mângâiere în necazuri, va alunga departe negura diavolească a tristeţii, mâhnirii, plictiselii şi deznădejdii, ne va uni pe veci cu Domnul şi noi, încă de aici, vom simţi unirea cu Hristos, iar după moartea noastră acest Har, ca o îmbrăcăminte întru Hristos, ne va acoperi de toate vămile diavoleşti şi ne va duce în cămara lui Hristos, în împărăţia Lui cea cerească, pentru fericire veşnică.

Să ne învrednicească de acestea Domnul prin Harul Său, ca pe unii care s-au împărtăşit cu Sfântul Duh, ca urmare a iubirii nespuse a Părintelui Său Dumnezeiesc şi a Sfintei Treimi – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (II Corinteni 13, 13). Amin.

Surse: Gheron Iosif Vatopedinul, Dialoguri la Athos; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia, Predici.

error: Content is protected !!