Rugãciune de dimineatã cãtre Bunul Dumnezeu

Rugăciunea de dimineaţa către Bunul Dumnezeu Părinte bun şi sfânt, binevoieşte a-mi da o inteligenţă care să te înţeleagă, o inima care să te simtă, un suflet care să te primească, o perseverenţă care să te caute, o înţelepciune care să te găsească, un duh care să te cunoască, o inimă care să te iubească, un gând care să fie îndreptat spre tine, o lucrare care să te preamărească, un auz care să te asculte, ochi care să te privească, o limbă care să te mărturisească, un cuvânt care să-ţi placă; o răbdare care să te urmeze, o statornicie care să te aştepte, un sfârşit bun şi prezenţa ta sfântă, învierea, răsplata şi viaţa veşnică.

Rugăciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îngrădeşte-mă cu sfinţii Tăi îngeri, cu rugăciunile Atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cu puterea Cinstitei şi de viaţă Făcătoarei Cruci, a sfântului mai mare voievod al lui Dumnezeu, Mihail, şi a tuturor celorlalte Cereşti şi netrupesti puteri, ale sfântului proroc, Înainte-Mergător şi Botezator al Domnului, Ioan, ale sfântului apostol şi evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, a sfinţitului mucenic Ciprian şi ale sfintei mucenite Iustina, a sfinţilor ierarhi Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni,

Leon, episcopul Cătăniei, Nichita al Novgorodului, Ioasaf al Belgorodului, Mitrofan al Voronejului, a cuvioşilor Zosima şi Savatie de la Şolovăţ, Serafim din Sarov, făcătorul de minuni, a sfintelor mucenice Elpis, Pistis şi Agapi şi maicii lor Sofia, a sfântului mucenic Trifon, a sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana şi a tuturor sfinţilor Tăi: ajută-mi mie, nevrednicului robului Tău (numele), izbăveşte-mă de toate bântuirile vrăjmaşului, de tot răul, vrăjitoria, farmecul şi de oamenii cei vicleni, că să nu-mi poată pricinui vreun rău.

Doamne, cu lumina strălucirii Tale păzeşte-mă dimineaţa, şi la amiazăzi, şi seara, şi când merg spre somn, şi cu puterea harului Tău abate şi depărtează toată reaua păgânătate, care din insuflarea diavolului se lucrează. Întoarce iarăşi întru cele mai dedesubt tot răul care se unelteşte şi se lucrează, că a Ta este împărăţia, şi puterea, şi slavă, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

Douã Rugãciuni cãtre Sfântul Dimitrie cel Nou

Mare mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, cel care ai ruşinat păgânătatea, plecându-ne genunchii înaintea ta, ne rugăm ţie cu umilinţă: Tu, cel care stai înaintea lui Hristos, vindecă-ne prin rugăciunea ta de patimile sufleteşti şi trupeşti care ne apasă! Luminează-ne sufletele moleşite de păcate, tu, cel care te-ai luptat cu tăria Duhului pentru adeverirea credinţei adevărate!

Fereşte-ne,sfinte, prin iubitoarea ta mijlocire, de orice întâmplări rele: de boli, de neputinţe, de potop, de foc, de cutremur, de vrajbă, de lipsuri, de războiul dintre noi, de vrăjmaşii văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de toate primejdiile, ca să ne învrednicim şi noi, păcătoşii, în veacul ce va să fie, ca împreună cu tine şi cu toţi sfinţii, să-L slăvim cu bucurie pe Dumnezeu şi să devenim părtaşi vieţii veşnice. Amin!

O, Prea Cuvioase Părinte cine va putea spune după cuviinţă, mulţimea ostenelilor, a durerilor şi a trudelor tale cele mari? Ci cu rugăciunile tale către Dumnezeu, cele bine primite prin darul Sfânt, mijloceşte nouă că să ne învrednicim a trece cu lesnicios pas, puntea cea îngustă de pe înfuriatul val al nevoinţelor celor mai presus de fire, care se ostenesc asupra noastră; şi lăudând ajutorul tău să câştigăm îndrăznire în ceasurile cele de primejdie ale acestei vieţi, dimpreună cu chezăşia moştenirii vieţii de vecii.

Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulţumiri aducem ţie, noi, nevrednicii; şi că cel ce eşti minunat şi preamilostiv, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ţie : Bucură-te, facatorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie ! Aliluia Sfinte Dimitrie, pe noi pe toţi izbăveşte-ne, care cu evlavie îţi aducem aceste cântări de laudă, de cerere şi de mulţumire. Amin.

 

 

error: Content is protected !!