Rugăciune mare la Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul a cărui sărbătoare o avem azi! 14 iulie! Roagă-te așa, azi, pentru sporul casei, liniște și rezolvarea tuturor problemelor! Ajutor grabnic!

Bucură-te, năvod care scoţi din marea uitării mărgăritarele Sfintei Tradiţii;

Bucură-te, cerească şi înfricoşată chemare la Cina de Taină a Împărăţiei;

Bucură-te, chemare întărită pe mărturiile Sfintei Scripturi, ale Apostolilor şi Părinţilor;

Bucură-te, călăuză spre Izvorul vieţii celei veşnice;

Bucură-te, sfântă îndemnare spre paharul mântuirii şi cereasca hrană;

Bucură-te, iubire de vrăjmaşi îndelung răbdătoare ce birui răul cu binele;

Bucură-te, viaţă şi mărturisire apărate de însăşi Sfânta Comunitate a Athosului;

Bucură-te, hrănitor al dogmelor Bisericii de către ea numit;

Bucură-te, apărător al binecuvântatului obicei al vechilor creştini;

Bucură-te, că însuşi Patriarhul Grigorie al V-lea a primit mărturisirea ta în privinţa Sfintei Împărtăşanii;

Bucură-te, nevoinţă a înnoirii duhovniceşti încununată de Hristos;

Bucură-te, râvnă a plămădirii Bisericii în Trupul lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul al 8-lea

 

Prin mâhnirea şi amărăciunea încercărilor ca printr-un foc lămuritor trecând, mai tare străluceau pe chipul tău pacea şi iubirea lui Hristos. Atât erai de viteaz în isihie, încât acolo unde privegheai şi scriai, demonii şuşoteau în afara uşii chiliei şi tu scriai fără să te înfricoşezi, iar uneori râdeai chiar de feţele lor pământii, netulburat cântând: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea

Ruşinând cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, harul lui Dumnezeu lucra în tine spre desăvârşire prin neputinţele trupului. Iar tu, ca pe un altar de închinare răstignit, nu încetai a liturghisi iubirea lui Hristos.

Bucură-te, om mare în lumea cea mică;

Bucură-te, strajă neadormită a dreptei socoteli;

Bucură-te, uitare de cele fireşti întru dăruirea duhovnicească;

Bucură-te, iubire de pătimire pentru Hristos;

Bucură-te, răbdare a suferinţei ce te umpli de mirul mângâierii dumnezeieşti;

Bucură-te, liman de mângâiere şi vindecare a celor răniţi de păcate;

Bucură-te, povăţuitorul monahilor în îngereasca slujire;

Bucură-te, dar şi mirenilor chemare la duhovniceasca prefacere;

Bucură-te, hrănire a poporului însetat după Cuvântul lui Dumnezeu;

Bucură-te, inimă întru care Însuşi Duhul Se roagă cu negrăite suspine;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul al 9-lea

Sub jugul otoman, mulţi credincioşi plăteau cu viaţa mărturisirea lor, iar tu, Sfinte Nicodim, neîncetat te rugai să nu piară în focul urgiei credinţa creştinilor. Pe cei ce slăbeau cu duhul îi întăreai, pe cei căzuţi care se pocăiau îi pregăteai pentru martiriu, celor biruitori le alcătuiai slujbe de pururea pomenire, iar Biserica strălucea de slava Crucii şi Învierii lui Hristos: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea

Luminat de Sfântul Duh, arătai că Pronia dumnezeiască binevoia întru noii martiri spre slava Bisericii Ortodoxe şi înnoirea dreptei credinţe, dar şi spre mustrarea celor de alte credinţe, ce vor rămâne fără cuvânt de apărare în Ziua Judecăţii. Apoi celor robiţi pildă de răbdare, ba chiar îndrăzneală şi îndemn spre a-i imita cu fapta pentru toţi creştinii siliţi după împrejurări la martiriu şi mai cu seamă câţi au ajuns să lepede credinţa ortodoxă.

Bucură-te, chip îngeresc ce găteşti calea Domnului;

Bucură-te, cuvânt ce întorci inimile spre Chipul lui Hristos;

Bucură-te, doctor de suflete şi povăţuitor de mucenici;

Bucură-te, adânc al smereniei ce izbăveşti din iadul deznădejdii;

Bucură-te, povăţuitor Sfântului Mucenic Constantin din Hydra;

Bucură-te, că cel ce trecuse la islam desăvârşit s-a pocăit de lepădarea sa;

Bucură-te, că s-a hotărât să şi-o retracteze public, înfruntând moartea;

Bucură-te, că cinci luni l-ai pregătit la Iviron pentru martiriu;

Bucură-te, neobosită căutare a oii rătăcite;

Bucură-te, că şi dintre musulmani se converteau şi pătimeau pentru Hristos;

Bucură-te, pană a Duhului Sfânt, zugrăvind vieţile Noilor Martiri;

Bucură-te, stâlp de foc al Bisericii, ce uneşti pământul cu cerul;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul al 10-lea

 

Cine ar putea spune minunile săvârşite prin tine de Cuvântul dumnezeiesc, Sfinte Nicodim? Căci întru slăbiciuni din ce în ce mai mari sporeai în duhovniceasca slujire, liturghisind în raiul smereniei şi ascultării voia lui Dumnezeu, prin care scară nouă către cer întinzi, celor ce cântă: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

Cu neclintită blândeţe şi dragoste ţi-ai pecetluit până în sfârşit mărturisirea dreptei credinţe, chemând pe cei ce pe nedrept te acuzau să înlocuiască ura cu iubirea, pentru ca ostenelile ascetice şi dragostea faţă de Hristos să nu fie zadarnice.

Bucură-te, micşorare de sine întru preamărirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, slujire pe crucea bolilor şi neputinţei;

Bucură-te, slujire pe crucea acuzelor şi calomniilor;

Bucură-te, purtare a Crucii la hotarul dintre viaţă şi moarte;

Bucură-te, privire întărită de Duhul în Cartea Vieţii;

Bucură-te, smerenie, carte a Cuvântului ipostatic;

Bucură-te, cuvânt mântuitor, icoană de veşnică închinare;

Bucură-te, vedere de icoană, ce naşti cuvintele vii ale harului;

Bucură-te, tresăltare a inimii sub lucrarea Duhului Sfânt;

Bucură-te, prăznuire prin rugăciunea lui Iisus a Întrupării dumnezeieşti;

Bucură-te, negrăită simţire a harului Botezului la primirea Sfintelor Taine;

Bucură-te, netâlcuită bucurie întru pomenirea Sfintei Fecioare şi a tuturor Sfinţilor;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul al 11-lea

Toate ceasurile zilei şi ale nopţii le închinai acestor două lucrări: fie ca să explici vreun înţeles al dumnezeieştii Scripturi, fie ca să-ţi pleci capul în partea stângă a pieptului, să-ţi cobori mintea în inimă şi să strigi „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”. Şi deşi doreai să petreci neîncetat în dumnezeiasca rugăciune a minţii, neobosit slujeai pe cei ce veneau să te vadă şi să fie mângâiaţi, cântând împreună cu ei: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

Spre sfârşit, de o mare neputinţă copleşit, adeseori te rugai lui Dumnezeu să te primească la Dânsul. Aşa, între viaţă şi moarte, ai ajuns la Karyes, şi aproape paralizat te-ai pregătit de înfricoşata trecere în Veşnicie, prin Mărturisire generală, Maslu şi zilnică Împărtăşire cu Preacuratele Taine. Iar din pricina oboselii, nu mai puteai spune cu mintea rugăciunea lui Iisus, ci mai întâi cu glas tare, iar apoi doar cu starea nemişcată de închinare.

Bucură-te, stâlp ce călăuzeşti pe noul Israel spre evlavie;

Bucură-te, nor răcoritor celor încinşi în cuptorul păcatelor;

Bucură-te, însetare după vederea faţă către faţă a lui Hristos;

Bucură-te, nevoinţă peste fire în via Lui tainică;

Bucură-te, rugăciune pentru plinirea de Sus a ostenelii iubirii;

Bucură-te, îmbrăţişare ultimă a moaştelor Sfinţilor Macarie al Corintului şi Partenie;

Bucură-te, sărutare a moaştelor Părinţilor duhovniceşti în nădejdea învierii;

Bucură-te, chemare cu umilinţă a rugăciunilor lor mijlocitoare;

Bucură-te, înainte-păşire prin credinţă în odihna Domnului;

Bucură-te, icoană vie a lui Hristos răstignit;

Bucură-te, sfinţenie, ce nu încetezi a purta vălul smereniei;

Bucură-te, fericită vedere a nevredniciei proprii, ce poţi purta strălucirea dumnezeirii;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul al 12-lea

Privegheat fiind toată noaptea de fraţi, în ceasul al şaselea, după întrebarea lor, le-ai vestit grabnicul tău sfârşit şi, rugându-i să te împărtăşească, ai primit Preacuratele Taine. După puţin te-au găsit cu mâinile încrucişate şi picioarele întinse şi te-au întrebat: „Învăţătorule, ce faci? Te linişteşti?”. „Pe Hristos L-am vârât înlăuntrul meu”, ai răspuns, „şi cum nu mă voi linişti?”: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

Până astăzi, în chilia iconarilor Skurtei se păstrează ca o binecuvântare pentru lume sfântul tău craniu. Iar noi din adâncul patimilor alergăm către razele învăţăturilor şi rugăciunilor tale, prin care pururea ne mângâi, ca un ucenic iubit al lui Hristos.

Bucură-te, îndoită nepătimire şi desăvârşitoare ascultare;

Bucură-te, atotvirtuoasă smerenie şi mulţumitoare răbdare;

Bucură-te, discernământ cu dumnezeiască scânteiere;

Bucură-te, de Dumnezeu imitatoare îndurare;

Bucură-te, milostenie mântuitoare de suflete;

Bucură-te, rugăciune necontenită şi zdrobită căinţă;

Bucură-te, adevărată mărturisire şi neînvinuitoare conştiinţă;

Bucură-te, pătimire a Iubirii îndumnezeitoare a Sfintei Treimi;

Bucură-te, pătimire cu Hristos şi pentru Hristos spre care îngerii doresc să se plece;

Bucură-te, chip învăluit de strălucirea frumuseţii dumnezeieşti;

Bucură-te, neobosit zugrav al chipului Maicii Domnului şi al vieţuirii monahiceşti;

Bucură-te, chemare şi a mirenilor în rugul aprins al isihiei;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul al 13-lea

Ca un vestitor înflăcărat al Sfintei Treimi şi apărător al cereştilor dogme, râvnitor al Sfintelor Scripturi şi Tradiţii te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, spre împărtăşirea lumii de viaţa cea dumnezeiască. Pentru aceasta, smereniei Maicii Domnului urmând, te-ai făcut părtaş bucuriei veşnicei uniri cu Hristos, pe Care roagă-L, Sfinte, să o dobândim şi noi nevrednicii, cei ce cu umilinţă strigăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: În pământul dragostei smerite…, Condacul 1: Pe tine, moştenitorul raiului…,

 

Icosul 1

În pământul dragostei, smerite, ai fost crescut de către evlavioşii tăi părinţi, arătându-te de mic iubitor al slujbelor şi înţelepciunii dumnezeieşti. Iar pe dascălii cei de Hristos insuflaţi cu osârdie urmând, ai împletit cunoaşterea şi faptele virtuţii întru slava Nedespărţitei Treimi.

Bucură-te, căutător neobosit al treimicei înţelepciuni;

Bucură-te, uimitoare memorie făcută vistierie a Cuvântului;

Bucură-te, agerime a minţii păzite sub aripa Duhului;

Bucură-te, intrare prin supunerea şi ascultarea faţă de toţi în iubirea Tatălui;

Bucură-te, smerenie de toţi îndrăgită şi alăută a cântărilor preadulci;

Bucură-te, risipire prin har a pâclei nepriceperii;

Bucură-te, umblare cu lacrimi întru căutarea binelui;

Bucură-te, suspinare zi şi noapte spre aflarea folosului;

Bucură-te, sălăşluire cu toată virtutea în locul păcii;

Bucură-te, minte iubitoare de frumuseţe duhovnicească;

Bucură-te, cercetare şi împlinire a sfaturilor rodnice;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, iconom credincios al Cuvântului dumnezeiesc!

 

Condacul 1

 

Pe tine, moştenitorul raiului şi luminoasa odraslă a Naxosului, Cuvioase Nicodim, cel mare în cuvânt şi în smerenie adânc, te lăudăm. Că întru adevăr nevoindu-te şi de la înalta pronie izvoarele bogăţiei de daruri revărsând, cunună cerească ai luat, iar Biserica într-un glas cântă: Aliluia!

şi se face otpustul.

error: Content is protected !!