RUGACIUNE PUTERNICA pentru iertarea tuturor păcatelor. Trebuie rostită în fiecare JOI

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut!

Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre”.

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească.

Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Vezi si: Canon de rugăciune către Maica Domnului, joi seara, glasul al 7-lea

Celui ce a afundat pe Faraon în Marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare, s-a arătat toată dorire şi dulceaţă de mântuire, care goneşte toată amărăciunea cea din patimi şi din greşeli de la robii tăi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul cel subţire al Dumnezeieştilor tale rugăciuni, cu totul fără de prihană, opreşte viforul dulceţilor şi al patimilor mele, ca să slavoslovesc cu alinarea inimii Puterea ta cea Neasemănată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce voieşti milă, nu jertfă, ca un Milostiv şi toate lucrurile Tale le ţii cu mila Ta, Mântuitorule, Unule Milostive, miluieşte-mă pe mine cel nemilostiv, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mă tânguiesc şi suspin cugetând la lucrurile mele cele vrednice de toată munca şi pedeapsa, însă cutezându-mă la îndurările Tale, întru rugăciune aduc Ţie pe Ceea ce Te-a născut pe Tine.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întărirea mea Te fă, Cel Ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat pământul peste ape şi mă izbăveşte, ca un Dumnezeu, de toată primejdia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul lui Dumnezeu, întru începuturi întinzând cerurile ca o piele pe nimic, Cer Cuvântător şi Însufleţit te-a întemeiat pe tine, Curată, pe pământ şi ca un Soare Frumos, Răsărind dintru tine, luminează pe cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cheltuind traiul vieţii mele întru lenevire şi ajungând la sfârşit şi la apusurile vieţii, cu credinţă am alergat la tine, Cinstită, Răsăritul cel Gândit al Soarelui Celui Neînserat, ca să nu mă apuce întunericul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iisuse, Cuvinte, Soarele Cel Neapus al dreptăţii, Cel Ce ai îndreptat toate cu darul Tău, dă-mi mie ca întru dreptate să mă arăt Feţei Tale şi când mi se va arăta mie Slava Ta, satură-mă, cu rugăciunile Aceleia ce Te-a născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără de durere şi fără de patimă, cercetează durerile inimii mele celei mult pătimaşe, cu Dumnezeiască cercetarea ta, că tu eşti Stăpână, Cercetarea, Acoperământul şi Sprijinul lumii.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am auzul Tău, Doamne şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat; că prin Crucea Ta ai stricat moartea, dăruindu-ne nouă Viaţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cuvântul Cel de o Fiinţă cu Tatăl, Netâlcuit sub ani L-ai născut, Fecioară, pe Cel Iubitor de oameni şi fără de ani, Care S-a făcut Om ca să mântuiască pe om.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Milostivirea şi dragostea ta întinde-le peste robii tăi, Curată, care de-a pururea te roagă pe tine şi cu rugăciunile tale izbăveşte-i de munca cea înfricoşată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut cu Trup pe Cel fără de ani, roagă-L ca să ne izbăvească pe noi din patimile cele de mulţi ani, pe noi cei ce te lăudăm pe tine, cea cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu credinţă adevărată şi fierbinte alerg către tine şi strig, cea cu totul fără de prihană: tu fii mie Curăţitoare de greşelile cele multe, izbăvindu-mă şi miluindu-mă.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Alergând, Cuvinte, la Slava şi Lauda Ta, neîncetat lăudăm Chipul Crucii Tale, pe care ni l-ai dat nouă Armă de ajutor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maica Iubitorului de oameni şi a lui Dumnezeu Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, curăţire de greşeli trimite, cu rugăciunile tale, celor ce cu credinţă şi cu dragoste întru cântări te cinstesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Maica lui Dumnezeu, dă-mi dezlegare greşelilor mele şi-mi înviază sufletul cel cumplit omorât, Ceea ce ai născut lumii Viaţa cea fără de moarte şi Ipostatică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Numai eu singur Te-am întărâtat pe Tine, mai mult decât orice om, Milostive şi bunătatea Ta spre urgie am pornit-o; ci, cu rugăciunile cele Sfinte ale Maicii Tale Celei Nestricate mântuieşte-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cetele îngerilor le-ai covârşit, ca Ceea ce ai Întrupat pe Dumnezeu; iar eu pe toţi covârşindu-i cu păcatele, mă înfricoşez şi tremur şi te rog pe tine, Stăpână, miluieşte-mă.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Strigat-am către Tine, Doamne, când m-am necăjit, pentru că m-am înfipt în tina adâncului multor greşeli şi arătâdu-Te m-ai scos din stricăciune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dăruieşte-mi mie, Stăpâne, ca un Bun, inima cea zdrobită a vameşului, lacrimile desfrânatei, mărturisirea şi pocăinţa lui Manase şi întoarcerea cea fierbinte a ninivitenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Preacurată, Ceea ce ai născut Curăţirea şi pe Făcătorul de bine al păcătoşilor, te rog pe tine, dezleagă-mi, cu rugăciunile tale cele de Maică, vinovăţiile greşelilor mele cele nemăsurate, că ai Putere, ca o Maică, către Fiul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristoase, pe noi cei lepădaţi de demult de la faţa Ta, cu judecata Ta cea prea dreaptă, iarăşi ne-ai chemat, ca un Milostiv, prin venirea Ta cea Dumnezeiască; şi acum, Bunule, primeşte-ne pe noi cei ce am păcătuit şi izbăveşte-ne de cele rele, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, ca pe o Singură Bună şi ca pe o Frumoasă între femei, ca pe o Neîntinată toată şi Sfântă, ca pe o Preasfinţită, ca pe o Cinstită şi Neîntinată, ca pe o mai Curată decât toată făptura, aflându-te Ziditorul, S-a Sălăşluit întru tine.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Tiranica poruncă tinerii n-au ascultat şi de cuptor nu s-au îngrozit, iar lui Dumnezeu au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aflându-mă în nedumerire şi în necaz şi în primejdii, Preaneîntinată, cu inimă fierbinte te chem pe tine: întâmpină-mă şi mă miluieşte şi îmi dă mie, Fecioară, mângâiere.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Având sufletul omorât cu călcările de Poruncă cele grele, pe tine, Ceea ce ai omorât iadul cu Naşterea ta, te rog, Stăpână, înviază-mă, cu chipurile pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Maica Ta o aduc Ţie, Mântuitorule, întru rugăciune, Iubitorule de oameni, pe care primind-o, izbăveşte-mă de greşeli şi de judecata ce va să fie şi de munca cea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înălţimea şi adâncul şi lungimea şi lăţimea întregii zidiri văzute, mărimea Naşterii tale, Stăpână, le covârşeşte, că ai Întrupat mai presus de cuvânt pe Ziditorul acestora.

error: Content is protected !!