Te-ai pregătit pentru ziua Sfinţilor Adrian şi Natalia? Duminică, 26 august! Ajută la căsătorie şi o fereşte de orice rău, aduc bucurie, sporire în toate şi binecuvântare! Aşa să faci:

Acatistul Sfinților Mucenici Adrian și Natalia

26 August

Troparul, glasul al 3-lea

Credința cea mântuitoare comoară nerăpită ai socotit-o, de trei ori fericite, păgânătatea cea părintească părăsind-o și, urmând Stăpânului, te-ai îmbogățit cu darurile cele dumnezeiești. Adriane mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac 1:

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos, pentru iubirea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească, punându-vâ viața ca o jertfă curată, dorind să primiți mai degrabă chinuri, decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat, cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalie. Deci, ca cei ce stați lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm, și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos.

Icos 1:

Cu o iubire îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului, Natalie preafericită, ca să-i lumineze mintea întunecată a soțului tău și să o întoarcă spre cunoașterea Făcătorului și Stăpânului tău, până când au fost auzite rugăciunile tale; harul s-a atins de inima lui Adrian, care a crezut și plin de curaj a suferit chinuri și chiar moartea. Admirând râvna și dragostea voastră pentru Hristos, cu evlavie vă cântăm așa:

Bucurați-vă lumini ale dragostei Dumnezeiești;

Bucurați-vă stâlpi neclătiți de relele păgânești;

Bucurați-vă, că ați purtat crucea drept și cu răbdare;

Bucurați-vă că cu aceasta ați învins pe demon și vicleniile sale;

Bucurați-vă că de Domnul voi ați fost încununați;

Bucurați-vă că la Tronul ceresc, pentru noi vă rugați;

Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici al lui Hristos!

Condac 2:

Văzând Domnul curăția inimii tale, preacinstite Adriane, măcar că era umbrită de politeism, dară gata să primească Adevărul, te-a chemat la Lumina Sa, deschizându-ți ușile împărăției Sale, pentru rugăciunile soției tale; împreună cu care ai cântat lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia!

Icos 2:

Înțelegerea adevăratei cunoștinți de Dumnezeu, ți-a umplut sufletul Adriane, când, ca notar, scriai numele sfinților mucenici, osândiți la chinuri și moarte pentru numele Domnului; când ai întrebat pe servii lui Hristos, ce răsplată au să primească ei de la Domnul în împărăția Sa, pentru martirajul lor, iar ei au răspuns că, limba nu poate spune și mintea nu poate cuprinde, ce a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Îndată ai părăsit religia cea păgânească și din toată inima ai strigat: „Și eu sunt creștin!”. Lăudând întoarcerea ta către Soarele Dreptății, te rugăm primește, împreună cu soția ta, sfânta Natalia, de la noi păcătoșii laudele acestea:

Bucurați-vă ai adevăratului Dumnezeu sfinți slujitori;

Bucurați-vă ai voiei Lui sfinte buni împlinitori;

Bucurați-vă că în locul frumuseții pe Hristos L-ați iubit;

Bucurați-vă că iubirea conjugală, Lui o ați dăruit;

Bucurați-vă că ne ziceți, să nu ne lipim de cele de jos ci de cele de Sus;

Bucurați-vă că-n neputințe, să urcăm ne ajutați nespus;

Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați si neînvinși mucenici al lui Hristos!

Condac 3:

Întărit cu putere de Sus ai mers fericite la nevoințe si chinuri dorind să mori pentru Domnul și Mântuitorul tău. Soția ta, Natalia, cu rugăciuni și îndemnuri îți ajuta să ridici crucea rânduită de Domnul și să primești cununa nestricăciunii, pregătită ție în ceruri și cu îndrăzneală să cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Având să te prezinți la nelegiuita judecată a lui Maximian, ai fost închis în temniță, unde cu ceilalți mucenici, ai petrecut toată noaptea în rugăciuni, cântări și sfătuiri duhovnicești. Soția ta, disprețuind iubirea firească și neputința femeiască, în tot chipul te convingea să nu părăsești credința în Hristos, ci să rămâi până la sfârșit un mărturisitor neclintit al numelui Domnului, netemându-te de moarte. De aceea, ca adevăraților ostași ai lui Hristos, cu bucurie sufletească vă cântăm:

Bucurați-vă curajoși râvnitori ai credinței celei adevărate;

Bucurați-vă neînfricați mustrători ai credințelor deșarte;

Bucurați-vă că cu răbdarea ca cu o armă v-ați îmbrăcat;

Bucurați-vă că Crucea ca pe un scut puternic în mâini ați luat;

Bucurați-vă că chinuitorii, de curajul vostru s-au minunat;

Bucurați-vă că prin voi numele Domnului e binecuvântat;

Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos!

Condac 4:

Viforul îndoielii și al fricii de la inima ta ai gonit, slăvite Adriane și spre nevoința mucenicească te-a întărit fericită soția ta Natalia, toată noaptea vorbind despre răsplata viitoare ce a pregătit-o Dumnezeu celor ce își pun viața pentru El, spunându-ți astfel: „Fericit ești domnul meu, că ai aflat comoara cea neprețuită, mărgăritarul cel preascump – pe Hristos Domnul!” Nu te mai întoarce iar la bezna idolească, ci rămâi credincios Celui ce te-a iubit pe tine, cântându-I din toata inima: Aliluia!

Icos 4:

Auzind Natalia, fiind acasă, că te-ai întors din temniță și gândindu-se că te-ai înfricoșat de chinuri și te-ai lepădat de Hristos, plângea amarnic și, întâmpinându-te în ușa casei, te dojenea că te-ai lepădat de credință. Dar tu, bucurându-te în duh și mai tare intărindu-te în suferință, cu lacrimi i-ai povestit ei, că nu numai nu te-ai lepădat de Hristos, ci voiești mai mult să suferi pentru Numele Său sfânt. Mirându-ne de o așa înaltă dragoste creștinească, cu umilință vă cântăm:

Bucurați-vă că chipul adevăratei însoțiri creștinesti ne-ați arătat;

Bucurați-vă că iubire cerească în inimile voastre ați purtat;

Bucurați-vă că cu lepădare de sine pe noi ne însuflețiți;

Bucurați-vă că în toate, voia lui Dumnezeu, să o vedem ne cerșiți;

Bucurați-vă că ne-ați învățat să părăsim cele de jos-trecătoare;

Bucurați-vă că ne sfătuiți să cugetăm la cele de Sus-viitoare;

Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos!

Condac 5:

Minunată milă și dragoste ai arătat Natalie, când împreună cu soțul tău, ați căzut la picioarele celor întemnițați pentru numele lui Hristos, și sfintele lor rane ungându-le și sărutându-le, aducându-le alinare și ușurare, cu inimă smerită, înălțând lui Dumnezeu cântare îngerească: Aliluia!

Icos 5:

Văzând chinuitorul pe sfinții întemnițați împreună cu tine, că sunt atât de torturați, încât n-ar mai putea să sufere alte chinuri și mai groaznice, a poruncit să te ducă pe tine, Adriane, la judecată și să te sfătuiască să te lepezi de Hristos, ori de nu, să fii supus și la mai grele chinuri, însă, întărit fiind cu putere de Sus și mângâiat de fericita ta soție, ai rămas statornic împotriva ispitirilor vrăjmașului. De aceea pentru suferința cea pentru Hristos, vă fericim împreună cu sfânta Natalia și cu bucurie vă cântăm:

Bucurați-vă purtători de biruință, ai Celui Preaînalt slujitori;

Bucurați-vă puternici ai credinței în Hristos mărturisitori;

Bucurați-vă mustrători îndrăzneți ai rătăcirii idolești;

Bucurați-vă neînfricați propovăduitori ai slavei Dumnezeiești;

Bucurați-vă că de mânia lui Maximian nu v-ați înfricoșat;

Bucurați-vă că răutatea și cruzimea lui o ați desconsiderat;

Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici al lui Hristos!

 

Condac 6:

Propovăduitor și retor te-ai arătat Adriane, în fața judecății împărătești, mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat, care a făcut cerul și pământul, iar rătăcirea diavolească o ai defăimat, și pentru acestă mărturisire și defăimare ai suferit groaznice bătăi și chinuri, cântând Celui Atoatebiruitor: Aliluia!

Icos 6:

Lumina slavei cerești a strălucit pe fața ta înțelepte pătimitorule, când, fiind bătut în mod barbar peste pântece, de îți curgeau măruntaiele, dar nu încetai să slăvești pe Hristos în fața poporului și să mărturisești Numele Lui. Iar fericita Natalia, văzând rabdarea și bărbăția ta, se ruga ca să nu slăbească sufletul tău, ci să rămâi până la sfârșit slujitor credincios al lui Hristos. Amândurora, noi vă cântăm așa:

Bucurați-vă că sfinte lăcașuri ale Duhului Sfânt ați fost;

Bucurați-vă vase slăvite ale Harului lui Hristos;

Bucurați-vă că-n suflet și trup, v-a pătruns Dumnezeiasca Lumină;

Bucurați-vă că Împăratul-Hristos v-a dat înțelepciunea divină;

Bucurați-vă că cu puterea Dumnezeirii Lui ați fost întăriți;

Bucurați-vă că fără de frica, ați primit să fiți munciți;

Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos.

Condac 7:

Vrând prigonitorul împărat să te cheme din nou la judecată, fericite Adriane, te-a închis în temniță cu ceilalți mucenici, unde a venit Natalia și, fericindu-te, te întărea zicând: „Fericit ești domnul meu, că te-ai învrednicit de starea sfinților mucenici ai lui Hristos, și cu dânsa bucurându-te ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

Noua tortură a născocit chinuitorul, poruncind ostașilor să interzică intrarea femeilor, la cei întemnițați, care veneau să-i mângâie și să le ușureze chinurile. Atunci și ție, fericită Natalie, ți s-a interzis să-l vizitezi și să-l servești pe soțul tău; dar disprețuind porunca împărătească, îmbrăcată în haine bărbătești, veneai la închisoare, ca și mai înainte și pe soțul tău îl întăreai ca, bărbătește să meargă la chinuri și moarte, pentru Hristos-Domnul. Pentru aceasta cu vrednicie vă lăudăm, cântându-vă acestea:

Bucurați-vă a slujitorilor lui Hristos, podoabă luminoasă.

Bucurați-vă, a mărturisitorilor Lui, frumusete aleasă.

Bucurați-vă că ne-ați arătat calea îngustă, pe care voi v-ați pornit.

error: Content is protected !!